Žádost o informace – poskytnutí rozhodnutí finančn...

12.10.2023 - 14:23

Žádost o informace – poskytnutí rozhodnutí finančního arbitra vedeného pod spisovou značkou FA/PS/302/2015

Otázka/shrnutí

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), Vás žádám o poskytnutí informace o způsobu, kterým skončilo řízení Finančního arbitra sp. zn. FA/PS/302/2015 vedené s institucí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (IČO 649 48 42). Dle informací uvedeném ve Sbírce rozhodnutí Finančního arbitra <https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/sbirka-rozhodnuti.html> byl v předmětném řízení vydán Finančním arbitrem nález ev. č. FA/11429/2015, kterým řízení z části přerušil, a to „do doby skončení trestního řízení vedeného od spis. zn. KRPM-70474-13/TČ-2015-140881 zahájeného dne 1. 6. 2015“. Vzhledem k době uplynulé od zahájení odkazovaného trestního řízení předpokládám, že důvod přerušení řízení již odpadl. Ve Sbírce rozhodnutí Finančního arbitra se mi ale nepodařilo dohledat nález, kterým by v přerušené části řízení Finanční arbitr rozhodl ve věci samé. V souladu s InfZ Vás proto žádám o poskytnutí informace o způsobu, jakým řízení před Finančním arbitrem skončilo, příp. pokračovalo. Došlo-li během řízení k vydání pravomocného nálezu, žádám rovněž o poskytnutí jeho anonymizované kopie. Požadované informace prosím zašlete formou zprávy do datové schránky ID …; není-li to možné, na adresu elektronické pošty …, a není-li možné ani to, na adresu uvedenou výše.

Dokumenty ke stažení

Usnesení pdf (304.85 KB) stáhnout
Odpověď na žádost pdf (206.32 KB) stáhnout

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena