Rozhodování sporů v oblasti penzijních produktů

S účinností od 11. 5. 2022 je finanční arbitr příslušný podle § 1 odst. 1 písm. k), l) a m) zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodování sporů mezi spotřebitelem a penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem, mezi spotřebitelem a penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření a mezi spotřebitelem a osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu.

Právní úprava penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a panevropského osobního penzijního produktu

Právním předpisem, který upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem, je zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o penzijním připojištění“).

 

Základním právním předpisem, který upravuje doplňkové penzijní spoření, je zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o doplňkovém penzijním spoření“).

 

Základním přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje panevropský osobní penzijní produkt, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. 6. 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (dále jen „nařízení o PEPP“). Působnost České národní banky v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a některá práva a povinnosti poskytovatelů, distributorů a účastníků panevropského osobního penzijního produktu upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie zákon č. 91/2022 Sb., o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o PEPP“).

Základní přehled k penzijnímu připojištění

Penzijním připojištěním se rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění (§ 1 odst. 2 zákona o penzijním připojištění).

 

Penzijní fond se smlouvou o penzijním připojištění zavazuje poskytovat účastníku dávky penzijního připojištění za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění a účastník se zavazuje platit penzijnímu fondu příspěvky za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění (§ 14 odst. 1 zákona o penzijním připojištění).

 

Výše měsíčního příspěvku účastníka nesmí být nižší než je částka zakládající nárok na státní příspěvek (§ 27 odst. 1 zákona o penzijním připojištění).

 

Účastníkem penzijního připojištění se mohla stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavřela s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění, nebo fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud byla účastna důchodového pojištění nebo byla poživatelem důchodu z českého důchodového pojištění nebo byla účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice, a která uzavřela s penzijním fondem smlouvu o penzijním připojištění (§ 2 odst. 1 a 2 zákona o penzijním připojištění).

 

Od konce roku 2012 není možné uzavřít novou smlouvu o penzijním připojištění.

 

Penzijní fond vzniklý podle zákona o penzijním připojištění musel získat povolení k činnosti penzijní společnosti do 1. 1. 2013, jinak byl k tomuto datu zrušen (§ 171 zákona o doplňkovém penzijním spoření). Ke dni právních účinků povolení k činnosti penzijní společnosti vyčlenila penzijní společnost aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním do transformovaného fondu (§ 172 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření). Penzijní společnost tak prostřednictvím transformovaného fondu nadále provozuje penzijní připojištění podle zákona o penzijním připojištění pro stávající účastníky penzijního připojištění a příjemce dávek (§ 172 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření).

Základní přehled k doplňkovému penzijnímu spoření

Doplňkovým penzijním spořením se rozumí shromažďování a umísťování příspěvků účastníka doplňkového penzijního spoření, příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě (§ 1 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření).

 

Smlouvou o doplňkovém penzijním spoření se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v účastnickém fondu nebo více účastnických fondech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a sjednané strategie spoření a vyplácet mu dávky za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o doplňkovém penzijním spoření a smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a účastník se zavazuje platit příspěvek účastníka za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným zákonem o doplňkovém penzijním spoření a smlouvou o doplňkovém penzijním spoření (§ 5 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření).

 

Účastníkem doplňkového penzijního spoření může být pouze fyzická osoba, která uzavřela s penzijní společností smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (§ 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření).

 

Penzijní společnost je akciová společnost se sídlem na území České republiky, jejímž předmětem podnikání je shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření (§ 29 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření). Povolení k výkonu činnosti penzijní společnosti uděluje Česká národní banka (§ 29 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření).

Účastník nemůže platit příspěvek účastníka současně na doplňkové penzijní spoření u více penzijních společností. Výše měsíčního příspěvku nesmí být nižší než 100 Kč (§ 9 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření).

 

Ministerstvo financí poskytuje ze státního rozpočtu ve prospěch účastníka k jím zaplaceným příspěvkům státní příspěvek (§ 12 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření), minimální výše měsíčního příspěvku účastníka pro vznik nároku na státní příspěvek je 300 Kč (§ 14 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření). K příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek (10 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření).

 

Nárok na státní příspěvek má účastník, který má trvalý pobyt na území České republiky nebo má bydliště na území členského státu, a je současně účasten důchodového pojištění podle tuzemských právních předpisů, poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění, nebo účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice (§ 13 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření).

Základní přehled k panevropskému osobnímu penzijnímu produktu

Panevropským osobním penzijním produktem se rozumí dlouhodobý spořicí osobní penzijní produkt, který je poskytován finančním podnikem způsobilým podle čl. 6 odst. 1 nařízení o PEPP na základě smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu a k němuž se jednotlivý účastník panevropského penzijního produktu nebo nezávislé sdružení účastníků panevropského penzijního produktu jménem svých členů zavázali s ohledem na odchod do důchodu a který nemá žádnou nebo přísně omezenou možnost předčasné výplaty a je registrován v souladu s nařízením o PEPP (čl. 2 odst. 2 nařízení o PEPP).

 

Podle § 3 odst. 1 zákona o PEPP mohou žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu podat banka, spořitelní a úvěrní družstvo, tuzemská pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životního pojištění, obchodník s cennými papíry, který má v povolení uvedenou investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, investiční společnost, která je oprávněna obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit, nebo samosprávný investiční fond, který je standardním fondem nebo je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.

 

Z různorodosti subjektů, které mohou žádat o registraci panevropského osobního penzijního produktu, vyplývá, že se může jednat o pojistný produkt, vklad nebo třeba investiční produkt, náležitosti smlouvy upravuje čl. 4 nařízení o PEPP.

Spory z penzijních produktů

Finanční arbitr může rozhodovat spory nejen z již uzavřené smlouvy o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření nebo panevropském osobním penzijním produktu, ale také spory, které vzniknou v předsmluvní fázi nebo při zprostředkování penzijních produktů.

 

Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory 

  • o platnost smlouvy o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření, panevropském osobním penzijním produktu nebo smluvního ujednání takové smlouvy;
  • o platnost výpovědi nebo ukončení smlouvy o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a panevropském osobním penzijním produktu;
  • o výši poplatku účtovaného subjektem, s kterým spotřebitel uzavřel smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a panevropském osobním penzijním produktu k tíži účtu vedeného pro penzijní produkt;
  • o výši připsaného a vyplaceného státního příspěvku;
  • o výplatu finančního plnění z penzijních produktů;
  • o náhradu škody za porušení povinností v souvislosti se zprostředkováním penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření, panevropského osobního penzijního produktu.

Podání návrhu na zahájení řízení, formuláře, Sbírka rozhodnutí

Pro účely podání návrhu doporučujeme využít aplikaci Průvodce podáním návrhu nebo formulář.

Důležitá rozhodnutí finančního arbitra v anonymizované podobě bude možné nalézt ve Sbírce rozhodnutí

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena