Kalkulátor RPSN

Tato aplikace je využitelná k výpočtu roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) a § 133 a § 134 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu § 10 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

Poskytovatel spotřebitelského úvěru, případně zprostředkovatel, má podle zákona č. 257/2016 Sb. povinnost dlužníka (spotřebitele; zájemce o úvěr) s touto hodnotou seznámit před případným uzavřením smlouvy, rovněž v rámci reklamy, obsahuje-li tato reklama jakýkoliv číselný údaj o nákladech úvěru. Údaj o výši RPSN je povinnou náležitostí smlouvy o spotřebitelském úvěru.

Kalkulátor RPSN vychází z předpokladu, že úvěr je čerpán jednorázově a v plné výši, rovněž jako že je splácen anuitně - tj. v pravidelném intervalu (např. měsíčním) s neměnnou výší splátky. Jsou-li součástí úvěrové smlouvy průběžně placené poplatky, vychází se z toho, že jsou placeny společně se splátkami úvěru. 

 

Vypočítat RPSN

 

UPOZORNĚNÍ: Funkčnost tohoto kalkulátoru je omezená jen na vybrané typy spotřebitelských úvěrů. Plnohodnotný kalkulátor pro výpočet RPSN, který byl dříve k dispozici na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/simulator_2014_en.xls lze nyní stáhnout zde.

RSPN vyjadřuje celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru, které se počítá podle vzorce uvedeného v příloze č. 1 k zákonu č. 257/2016 Sb. Při správně spočítané RPSN platí rovnost mezi sumou čistých současných hodnot všech čerpání spotřebitele a sumou všech jeho plateb.

Neobsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o roční procentní sazbě nákladů, nebyla-li ohledně této informace dodržena písemná forma smlouvy, nebo nebylo-li písemné vyhotovení smlouvy obsahující tuto informaci poskytnuto spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat, platí, že zápůjční úrokovou sazbou je repo sazba uveřejněná Českou národní bankou, platná v den uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebyla-li sjednána zápůjční úroková sazba nižší. K ujednáním o jiných platbách sjednaných ve smlouvě o spotřebitelském úvěru se nepřihlíží.

Obsahuje-li smlouva o spotřebitelském úvěru informaci o roční procentní sazbě nákladů, která je nižší, než odpovídá skutečnosti, snižuje se zápůjční úroková sazba a celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, tak, aby odpovídaly roční procentní sazbě nákladů uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

V zákoně č. 145/2010 Sb. byl vzorec pro výpočet RPSN uveden v jeho Příloze č. 5.

Pro smlouvy uzavřené v období účinnosti zákona č. 145/2010 Sb. (tedy od 1. ledan 2011 do 30. listopadu 2016) platí, že jestliže smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neobsahuje informace stanovené zákonem (včetně správného údaje o výši RPSN), a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.

Mechanismus výpočtu je shodný i u spotřebitelských úvěrů poskytnutých v režimu zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, který byl účinný do 31. prosince 2010. Mohou se však lišit vstupní údaje (náklady), které je nutno při výpočtu RPSN zohlednit. Podle tohoto zákona platí, že v případě, kdy smlouva o úvěru RPSN neobsahuje, nebo obsahuje RPSN v nesprávné výši, se pokládá spotřebitelský úvěr za úvěr úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy, uveřejněné pro příslušné období Českou národní bankou; ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr se stávají neplatnými, to vše s účinností ode dne, kdy spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele. 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena