Působnost finančního arbitra

Pravomoc a působnost

Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na  finančním trhu. 

 

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je k rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů  příslušný též finanční arbitr, jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a

a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb,

b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,

d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,

e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění,

f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,

g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření,

h) osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb,

i)  osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,

j)  příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vrácení tohoto vkladu.

Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc finančního arbitra.

 

Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. 

Příklady sporů v působnosti finančního arbitra naleznete zde.

 Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout? 

Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré náležitosti. Finanční arbitr podle § 9 zákona o finančním arbitrovi nemůže rozhodnout ani v   případě, pokud:

a) spor nenáleží do působnosti arbitra,

b) ve věci samé již rozhodl soud nebo v téže věci probíhá řízení před soudem,

c) ve věci samé již rozhodl arbitr nebo v téže věci probíhá řízení před arbitrem,

d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo v téže věci probíhá rozhodčí řízení. 

Příklady sporů mimo působnost finančního arbitra naleznete zde.

© 2021 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena