Životní pojištění

Rozhodování sporů v oblasti životního pojištění

V souladu s § 1 odst. 1 písm. e) zákona o finančním arbitrovi je finanční arbitr příslušný řešit spory mezi pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a spotřebitelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění. 

 

Právní úprava v oblasti životního pojištění

Podle § 790 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31.12.2004, lze pojistit mimo jiné fyzickou osobu pro případ jejího tělesného poškození, smrti, dožití určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události (pojištění osob); 

Podle § 54 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je životním pojištěním obnosové pojištění, kterým lze pojistit fyzickou osobu zejména pro případ smrti, dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby.

Podle § 2833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je životní pojištění pojištěním pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka. Toto pojištění lze sjednat jen jako pojištění obnosové. 

 

Jaké spory rozhoduje finanční arbitr v oblasti životního pojištění?  

Finanční arbitr rozhoduje spory ze životního pojištění, pokud se týkají pojištění fyzické osoby zejména pro případ smrti, dožití se určitého věku, nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby.

Finanční arbitr je příslušný rozhodovat spory ze životního pojištění, zejména:

  • spor s pojišťovacím zprostředkovatelem nebo pojišťovnou o náhradu škody způsobenou porušením povinností při sjednávání pojistné smlouvy,

  • spor o platnost pojistné smlouvy nebo jejího ujednání,

  • spor o výši odkupného. 

 

Podání návrhu na zahájení řízení, formuláře, Sbírka rozhodnutí

Pro účely podání návrhu doporučujeme využít aplikaci Průvodce podáním návrhu nebo formulář.

Důležitá rozhodnutí finančního arbitra v anonymizované podobě můžete nalézt ve Sbírce rozhodnutí

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena