Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších informací

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje finanční arbitr a Kancelář finančního arbitra podle § 1a a § 4 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, v zájmu informování veřejnosti níže uvedené informace:


1. Oficiální název:

Kancelář finančního arbitra

Finanční arbitr


2. Důvod a způsob založení:

Institut finančního arbitra byl zřízen k 1. 1. 2003 v rámci harmonizace práva České republiky s právem Evropské unie, a to na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr byl příslušný k rozhodování sporů mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků, a jejich klienty při provádění převodů peněžních prostředků a sporů mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky, a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků. Hlavním posláním finančního arbitra a tedy i hlavním důvodem založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi. Za výkon své práce odpovídal Poslanecké sněmovně.

S účinností od 1. 7. 2011 byla nabytím účinnosti zákona č. 180/2011 Sb. zřízena Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, jako samostatná účetní jednotka, jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva financí a v jejímž čele je finanční arbitr. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě.

Příslušnost finančního arbitra k rozhodování sporů byla postupně rozšiřována tak, že finanční arbitr je aktuálně příslušný k rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů mezi spotřebitelem a: 

a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb, 

b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz, 

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, 

d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, 

e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění,

f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,
g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření,

h)  osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb,

i) osobou, která  vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,

j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vrácení tohoto vkladu,

k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem,

l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření,

m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu,

n) osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn,

o) poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu při poskytování tohoto produktu.  

                                  

Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc finančního arbitra.

Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh navrhovatele (např. uživatel platebních služeb, držitel elektronických peněz, spotřebitel ze spotřebitelského úvěru, spotřebitel z fondu kolektivního investování, pojistník, pojištěný, osoba, s níž byl proveden směnárenský obchod); řízení je bezplatné; v řízení postupuje finanční arbitr podle zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řádu. 


3. Organizační struktura:

Kancelář finanční arbitra plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti finančního arbitra; v čele Kanceláře finančního arbitra stojí finanční arbitr, v době jeho nepřítomnosti zastupuje finančního arbitr v plném rozsahu jeho pravomoci a odpovědnosti zástupce finančního arbitra. Od zřízení Kanceláře finančního arbitra pracovalo pro úřad celkem 14 pracovníků, včetně finančního arbitra a jeho zástupce. Od 1. 1. 2014 se postupně zvýšil počet systemizovaných míst na 35 pracovníků, od 1. 9. 2015 na 39 systemizovaných míst, od 1. 1. 2016 na 45 systemizovaných míst, od 1. 1. 2017 na 55 systemizovaných míst, pro rok 2018 zůstal počet systemizovaných míst stejný jako v roce 2017, tj. 55 systemizovaných míst, od 1. 1. 2019 se počet zvýšil na 60 systemizovaných míst, ale v průběhu roku byl počet systemizovaných míst na základě rozhodnutí vlády snížen na 57. K roku 2024 čítá úřad celkem 57 systemizovaných míst. 


4. Kontaktní spojení:

sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon: 257 042 070 (pro veřejnost), 257 042 094 (pro účastníky řízení)
e-mail: arbitr@finarbitr.cz 
datová schránka: qr9ab9x 
domény: https://financniarbitr.cz; https://finarbitr.czhttps://financniombudsman.cz 
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr 
twitter: @Finarbitr   

 

5. Bankovní spojení:

účet č. 19-3520001/0710 vedený u České národní banky 

6. IČO

725 46 522

7. DIČ

CZ72546522


8. Rozpočet:

od 1.7. 2011 8 815 000 Kč
rok 2012 18 000 000 Kč
rok 2013 15 965 000 Kč
rok 2014 33 431 739 Kč
rok 2015 34 250 713 Kč
rok 2016 43 197 941 Kč
rok 2017 56 690 460 Kč
rok 2018 61 289 977 Kč 
rok 2019 64 906 133 Kč 
rok 2020 69 622 551 Kč
rok 2021 69 282 551 Kč
rok 2022 53 890 873 Kč
rok 2023 69 829 173 Kč
rok 2024 67 596 481 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9. Žádosti o informace:

Informace jsou poskytovány podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle samostatné Směrnice finančního arbitra o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 ze dne 1. 3. 2017.


10. Příjem žádostí a dalších podání:

Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně, v elektronické podobě opatřený zaručeným podpisem, prostřednictvím datové schránky, osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra, prostřednictvím formuláře https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/formulare.html, popřípadě prostřednictvím on-line průvodce pro podání návrhu dostupného na adrese https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html. Obdobným způsobem lze podat dotazy týkající se působnosti finančního arbitra, k čemuž lze využít také on-line formulář dostupný na adrese https://finarbitr.cz/cs/ptejte-se-arbitra.html


11. Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí (nález, usnesení, rozhodnutí o pokutě) finančního arbitra lze uplatnit opravné prostředky – námitky podle § 16 nebo 23 zákona o finančním arbitrovi. Nález je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění; není-li stanovena lhůta k plnění, tak jakmile nabyl právní moci. V případě nesouhlasu je možné podat proti rozhodnutí finančního arbitra – nálezu ve smyslu § 15 ve spojení s § 17a zákona o finančním arbitrovi žalobu o přezkum nálezu soudem podle části V. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí finančního arbitra – rozhodnutí o pokutě podle § 23 zákona o finančním arbitrovi je přezkoumatelné soudem podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Proti rozhodnutí finančního arbitra o odmítnutí poskytnutí informace lze podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím podat odvolání. 

12. Formuláře : 

https://finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/formulare.html


13. Návody pro řešení různých životních situací:

https://finarbitr.cz/cs/informace-pro-verejnost/co-mam-delat-kdyz.html 


14. Nejdůležitější předpisy:

https://finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/pravni-predpisy.html 


15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Sazebník úhrad v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím vychází z vnitřního Předpisu finančního arbitra o poskytování informací:

Kancelář finančního arbitra je oprávněna požadovat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nepřesahuje věcné náklady povinného subjektu. Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo  záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

2,00 Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie,
3,00 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,
3,50 Kč za pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3,
4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A3,
6,00 Kč za 1 ks nenahrané diskety 3,5",
7,00 Kč za 1 ks nenahraného CD ROM,

náklady na poštovní služby uplatňované podle ceníku České pošty, s.p.,

publikace a tiskoviny případně vydávané prostřednictvím Kanceláře finančního arbitra za cenu uvedenou na výtisku.

Pokud se jedná o informaci, která si vyžádá mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování, zaplatí žadatel náklady ve výši 300,00 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance Kanceláře finančního arbitra.

Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů ze strany žadatele, kterému bude v souvislosti se zasláním samotné výzvy k úhradě nákladů sděleno i příslušné bankovní spojení. 

 

16. Výroční zpráva o poskytování informací:

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011


17. Úřední hodiny :

Den Úřední hodiny      
Pondělí 08:30 - 15:30 
Úterý 08:30 - 15:30
Středa 08:30 - 15:30
Čtvrtek 08:30 - 15:30
Pátek 08:30 - 13:00

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena