Finanční arbitr v 10 bodech

27.01.2016 - 15:47

Kancelář finančního arbitra připravila pro laickou i odbornou veřejnost přehlednou a stručnou informaci o institutu finančního arbitra jako orgánu mimosoudního řešení některých soukromoprávních sporů na finančním trhu, kterou ke stažení naleznete zde.

Když dočtete až na konec, budete mít jasnou a úplnou představu o svých možnostech při řešení svého současného nebo budoucího sporu s finanční institucí v řízení před finančním arbitrem. Čtení textu nezabere ani pět minut. V případě potřeby se samozřejmě můžete dále zeptat prostřednictvím webového formuláře zde.

 


 

Finanční arbitr v 10 bodech

1. finanční arbitr je zákonem zřízený státní orgán mimosoudního řešení některých sporů na finančním trhu, zejména spotřebitelských; finanční arbitr není mediátor ani rozhodce; finanční arbitr nevykonává státní dozor jako například Česká národní banka nebo Česká obchodní inspekce;

2. finanční arbitr rozhoduje spory v řízení zahájeném pouze na návrh spotřebitele proti finanční instituci (banka včetně stavební spořitelny, nebankovní poskytovatel platebních služeb nebo úvěru, životní pojišťovna, investiční společnost nebo investiční fond, obchodník s cennými papíry, směnárník);

3. řízení před finančním arbitrem je bezplatné;

4. navrhovatel nemusí být právně zastoupen; nemusí být zastoupen žádným zástupcem, náklady případného zastoupení si navrhovatel nese sám, finanční arbitr mu je nemůže přiznat, a to bez ohledu na výsledek sporu;

5. návrh na zahájení řízení lze podat na formuláři zde a lze ho formulovat vlastními slovy bez odkazu na právní úpravu (paragrafy), postačí, když navrhovatel uvede, v čem ho finanční instituce poškodila, o čem má finanční arbitr rozhodnout a za jakých podmínek uvažuje o smírném řešení sporu;

6. finanční arbitr není vázán návrhem a může navrhovateli v průběhu řízení pomoci upravit návrh, resp. nárok, který navrhovatel uplatňuje; neznamená to však, že přezkoumá celý právní vztah navrhovatele s finanční institucí;

7. finanční arbitr vždy usiluje primárně o smírné vyřešení sporu, nikdy však ne na úkor řádného a spravedlivého právního posouzení věci;

8. proti rozhodnutí finančního arbitra je možné podat námitky, o nichž rozhoduje opět finanční arbitr;

9. rozhodnutí finančního arbitra je přezkoumatelné soudem; po rozhodnutí o námitkách může kterákoli strana předložit rozhodnutí finančního arbitra k přezkoumání obecnému soudu; soud znovu posoudí celý případ a případně rozhodnutí finančního arbitra nahradí;

10. finanční arbitr nemůže rozhodovat, pokud spor
a) nenáleží do působnosti finančního arbitra (spor, o kterém by nemohl rozhodovat ani obecný soud; spor mezi dvěma spotřebiteli, spor mezi dvěma finančními institucemi, spor z podnikatelského úvěru nebo spor o jiném než životním pojištění;
b) ve věci již rozhodl soud nebo řízení před soudem bylo zahájeno;
c) ve věci již rozhodl rozhodce nebo rozhodčí řízení bylo zahájeno.

*** 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena