TISKOVÁ ZPRÁVA: Průběžná informace k návrhům na za...

TISKOVÁ ZPRÁVA: Průběžná informace k návrhům na zahájení řízení o poplatek za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru

21.03.2014 - 07:34

TISKOVÁ ZPRÁVA: Průběžná informace k návrhům na zahájení řízení o poplatek za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru

Finanční arbitr aktualizuje dosud zveřejněné informace k tzv. poplatkovým sporům, tedy sporům o poplatek za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru, a to jak k individuálně, tak hromadně podaným návrhům na zahájení řízení před finančním arbitrem.

Pokud jde o návrhy podané individuálně, finanční arbitr obdržel od druhé poloviny roku 2012 a v průběhu roku 2013 celkem 397 návrhů na zahájení řízení, kterými se jednotliví navrhovatelé domáhali po bance zaplacení částky odpovídající vždy jednomu nebo více zaplaceným poplatkům za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru z jedné nebo více úvěrových smluv a v některých případech též určení neplatnosti smluvního ujednání o tomto poplatku. V případě, že navrhovatelé výslovně nepožadovali určit neplatnost příslušného smluvního ujednání, musel ji finanční arbitr posoudit jako předběžnou otázku, jejíž zodpovězení bylo klíčové pro rozhodnutí sporu.

V převážné většině případů podávali tyto návrhy navrhovatelé sami, pouze v ojedinělých případech byli zastoupeni právním zástupcem.

Z celkového počtu řízení jich finanční arbitr 59 na výslovnou žádost navrhovatelů zastavil. Celkem 150 řízení pak bylo zastaveno z důvodu nepříslušnosti finančního arbitra k řešení předloženého sporu nebo nepřípustnosti návrhu. Ve 4 případech konstatoval finanční arbitr bezpředmětnost sporu a ve 12 případech zastavil řízení pro nesoučinnost navrhovatele.

V ostatních případech finanční arbitr zkoumal, zda jsou ujednání úvěrových smluv o poplatku za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru a další ujednání, která jsou rozhodná pro posouzení sporu, srozumitelná a určitá, zda se nepříčí zákonu či dobrým mravům a zda splňují veškeré požadavky kladené na smluvní ujednání ve spotřebitelských smlouvách, a to v uvedeném pořadí. Pakliže by smluvní ujednání nebylo srozumitelné, nebylo by možné uvažovat ani jeho určitost či rozpor s dobrými mravy, obdobně pak, pakliže by bylo sice srozumitelné, ale neurčité, nebylo by namístě posuzovat jeho soulad se zákonem apod.

Celkem ve 110 případech finanční arbitr návrh navrhovatele zamítl, neboť neshledal neplatnost poplatku za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru, a tedy ani důvod pro vydání požadovaného bezdůvodného obohacení.

Naopak, v 9 případech finanční arbitr navrhovateli částečně vyhověl, tato rozhodnutí však nejsou dosud pravomocná, neboť ve 4 případech běží námitkové řízení a v 5 případech běží lhůta pro podání námitek. Finanční arbitr částečně návrhům vyhověl, protože dospěl k závěru, že instituce nezákonně jednostranně zvýšila, příp. v průběhu smluvního vztahu opakovaně zvyšovala, poplatek za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru. Finanční arbitr posuzoval sjednanou možnost jednostranných změn smlouvy, aniž by na ni navrhovatelé sami upozornili, a to z toho důvodu, že příslušná smluvní ujednání byla klíčová pro posouzení sporu, neboť v důsledku jejich aplikace došlo k navyšování poplatků a tedy i částky, kterou navrhovatelé požadovali po příslušné bance vrátit.

Obecně samozřejmě platí, že proti nálezu finančního arbitra může kterákoli strana sporu podat v zákonné lhůtě odůvodněné námitky, o kterých znovu rozhoduje finanční arbitr v námitkovém řízení. Pokud strana sporu, která námitky podala, není s výsledkem řízení o námitkách spokojena, může rozhodnutí finančního arbitra napadnout žalobou u soudu. Soud žalobu zamítne nebo svým rozhodnutím nahradí rozhodnutí finančního arbitra.

Pokud jde o hromadně podané návrhy na zahájení řízení, finanční arbitr obdržel v listopadu 2013 celkem 93.139 hromadně podaných návrhů ve věci zaplacení částky odpovídající vždy právě jednomu měsíčnímu poplatku za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru a určení neplatnosti smluvního ujednání o tomto poplatku. Jménem jednoho a téhož navrhovatele tak bylo podáno více (mnohdy i desítky až stovky) návrhů na zahájení řízení, když jednotlivé návrhy směřují na určení neplatnosti poplatku zaplaceného v různých jednotlivých měsících za trvání úvěrového vztahu.

Každý jednotlivý návrh podal jménem navrhovatele jeden a tentýž právní zástupce, doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., advokát, Advokátní kancelář Fridrich Paľko, s. r. o., působící na území České republiky prostřednictvím Fridrich Paľko, s.r.o., organizační složka, IČO 24301159, se sídlem Praha 3 - Žižkov, K Červenému dvoru 3269/25a, PSČ 130 00.

Z uvedeného počtu přijatých návrhů shledal finanční arbitr 192 návrhů jako neúčinných, neboť právní zástupce ani přes výzvu finančního arbitra neprokázal oprávnění v těchto případech za jednotlivé navrhovatele jednat. V ostatních případech byl právní zástupce podle doložené plné moci oprávněn jménem navrhovatelů jen k vypracování návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem „ohledně nároku navrhovatele vůči příslušné bance na vrácení neoprávněně inkasovaných poplatků z příslušné smlouvy o úvěru" a k jeho podání finančnímu arbitrovi. V případech, kdy finanční arbitr identifikoval zjevně chybné označení účastníků řízení, případně jiné administrativní nedostatky návrhů, vyzval právního zástupce k jejich odstranění.

V ostatních případech finanční arbitr postupoval standardně jako v jiných řízeních, která vede a ve kterých nejsou účastníci zastoupeni, neboť plná moc udělená právnímu zástupci jej již k činění dalších úkonů v řízení neopravňuje.

Finanční arbitr po zpracování všech hromadně přijatých návrhů na zahájení řízení v souladu se zásadou procesní ekonomie spojil všechny přijaté účinné návrhy směřující proti jedné instituci od jednoho navrhovatele a vztahující se právě k jedné smlouvě o úvěru do jednoho společného řízení (poznámka finančního arbitra – až na dvě výjimky, kdy do jednoho řízení byly spojeny nároky z více smluv, avšak uplatněných proti právě jedné bance). Celkový počet spojených řízení činí 2.339 řízení s tím, že tato řízení jsou vedena jménem 1.978 navrhovatelů.

Finanční arbitr na konci ledna 2014 oznámil každému jednotlivému navrhovateli prostřednictvím doporučené zásilky zahájení řízení s informací k příslušnému řízení. Součástí každého oznámení o zahájení řízení byla informace, že bylo řízení zahájeno, informace o dosavadních procesních úkonech finančního arbitra, předpokládaném průběhu řízení, včetně poučení o právu seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, jakmile budou shromážděny veškeré podklady potřebné pro rozhodnutí věci. Převážnou většinu navrhovatelů finanční arbitr vyzval k předložení úvěrové smlouvy, neboť právní zástupce přiložil smlouvu o úvěru pouze k 291 řízením, přestože se na smlouvu ve všech návrzích bez rozdílu odvolával.

Z celkového počtu odeslaných oznámení o zahájení řízení doručovaných jejich navrhovatelům poštou nebo prostřednictvím datové schránky se jich dosud podařilo doručit více než 90 %. Jako nedoručitelné, zejména z důvodu nesprávně uvedené doručovací adresy nebo jména v návrhu na zahájení řízení nebo z důvodu úmrtí, vrátil provozovatel poštovních služeb dosud 106 zásilek, ve zbývajících případech dosud doručování probíhá.

Finanční arbitr současně oznámil zahájení řízení všem bankám, proti kterým návrhy na zahájení řízení směřují, a vyzval je k vyjádření k podaným návrhům, poskytnutí vysvětlení a předložení smluvní a související dokumentace vztahující se k předmětu sporu.

V několika případech finanční arbitr zjistil a stále identifikuje další případy, že není příslušný k řešení sporu, a to zejména proto, že se spor týká hypotečního nebo jiného úvěru, který není spotřebitelským úvěrem, nebo není příslušnost finančního arbitra dána z jiného důvodu. Finanční arbitr tato řízení zastavuje a vyrozumívá o tomto kroku obě strany sporu usnesením o zastavení řízení.

Z již shromážděných podkladů v řízení finanční arbitr dále zjistil, že právní zástupce podal některé návrhy na zahájení řízení proti úplně jiné instituci, než se kterou byl navrhovatel ve smluvním vztahu a proti které chtěl řízení vést. V některých případech pak sami navrhovatelé chybně označili finanční instituci, proti které mělo být řízení vedeno. Někteří navrhovatelé také upozornili finančního arbitra na skutečnost, že právní zástupce jejich jménem požaduje vrácení poplatku i za měsíce, v nichž již smluvní vztah netrval. 

Někteří navrhovatelé, poté co obdrželi oznámení o zahájení řízení, sami vzali návrhy podané jejich jménem právním zástupcem zpět, resp. požádali o ukončení řízení s odůvodněním, že si řízení před finančním arbitrem vůbec nepřáli nebo v něm již nechtějí pokračovat.

Celkem finanční arbitr již zastavil 79 řízení z důvodu zpětvzetí návrhu na zahájení řízení a 44 řízení z důvodu nepříslušnosti finančního arbitra k řešení sporu. Nejméně dalších zhruba 100 řízení finanční arbitr s největší pravděpodobností též zastaví, neboť se jedná o hypotéční nebo podnikatelské úvěry.

V běžících řízeních finanční arbitr pokračuje tak, aby zjistil skutečný stav věci s ohledem na konkrétní okolnosti toho kterého případu, shromáždil veškeré relevantní podklady, vypořádal se se všemi tvrzeními a námitkami účastníků řízení a pečlivě prozkoumal veškeré důkazní prostředky.

Výše uvedená statistika věnovaná dosavadní bilanci v rozhodovací praxi finančního arbitra pak v žádném případě neukazuje, jak bude finanční arbitr rozhodovat v poplatkových sporech týkajících se hromadně podaných návrhů, neboť zastoupení jednotlivých institucí a různých druhů a typů smluvní dokumentace se výrazně liší, navíc pro posouzení jednotlivého případu jsou vždy určující zejména jeho specifika.

Finanční arbitr průběžně uveřejňuje vybraná rozhodnutí ve sporech o poplatek za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru, u kterých se domnívá, že by se s nimi měla veřejnost seznámit nebo že by pro ni mohla být tato rozhodnutí zajímavá, a to na webových stránkách Kanceláře finančního arbitra v sekci Řešení sporů. 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena