Tisková zpráva: Průběžná informace k hromadně poda...

Tisková zpráva: Průběžná informace k hromadně podaným návrhům na zahájení řízení o poplatek za správu úvěru

05.02.2014 - 09:44

Finanční arbitr tímto informuje veřejnost o svém postupu ve věci 93.139 návrhů na zahájení řízení ve věci určení neplatnosti poplatku za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru.

Na úvod rekapitulujeme, že Kancelář finančního arbitra potvrzuje, že v období od 10. 11. 2013 do 16. 11. 2013 přijala celkem 93 139 návrhů na zahájení řízení ve věci určení neplatnosti poplatku za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru, které v zastoupení fyzické osoby označené v návrhu jako navrhovatel podal doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., advokát, Advokátní kancelář Fridrich Paľko, s. r. o., působící na území České republiky prostřednictvím Fridrich Paľko, s.r.o., organizační složka, IČO 24301159, se sídlem Praha 3 - Žižkov, K Červenému dvoru 3269/25a, PSČ 130 00, a to na základě plné moci ze dne 8. 11. 2013 udělené společností BSP Lawyer Partners a. s., se sídlem Praha 3 - Nagano Office Center, K červenému dvoru 3269/25a, PSČ 130 00.

Plnou mocí je advokát zmocněn, aby „vypracoval návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem ohledně nároku navrhovatele vůči příslušné bance na vrácení neoprávněně inkasovaných poplatků z příslušné smlouvy o úvěru a tento návrh podal ve jméně navrhovatele finančnímu arbitrovi".

Po zpracování všech přijatých návrhů na zahájení řízení a vyřazení těch návrhů, které nebyly účinně podány, neboť neobsahovaly všechny náležitosti návrhu na zahájení řízení, finanční arbitr zjistil, že účinné návrhy byly podány celkem jménem 1 978 navrhovatelů. Jménem jednoho a téhož navrhovatele bylo totiž podáno více (mnohdy i desítky) návrhů na zahájení řízení, když jednotlivé návrhy směřují na určení neplatnosti poplatku zaplaceného v různých jednotlivých měsících za trvání úvěrového vztahu.

Finanční arbitr postupoval v souladu se zásadou procesní ekonomie tak, že návrhy směřující proti jedné instituci od jednoho navrhovatele a vztahující se k jedné smlouvě o úvěru spojil do jednoho řízení. Celkový počet takto spojených řízení činí 2.339 řízení. V případech, kdy finanční arbitr zjistil, že není příslušný k řešení předloženého sporu (spor se týká hypotečního úvěru, který není spotřebitelským úvěrem), řízení bezodkladně zastavil a vyrozuměl o tomto kroku strany sporu usnesením o zastavení řízení.

V ostatních případech finanční arbitr o zahájení řízení písemně uvědomil všechny označené navrhovatele, resp. všem bylo odesláno oznámení o zahájení řízení, které současně obsahuje výzvu k odstranění nedostatků návrhů a podrobný popis průběhu řízení před finančním arbitrem. Finanční arbitr současně vyzval všechny instituce, proti kterým návrhy směřují k vyjádření a předložení požadovaných podkladů.

Z celkového počtu 2 284 odeslaných oznámení o zahájení řízení doručovaných jejich navrhovatelům se jich dosud podařilo doručit 1 266. Jako nedoručitelné, zejména z důvodu nesprávně uvedené doručovací adresy v návrhu na zahájení řízení, bylo provozovatelem poštovních služeb dosud vráceno 56 zásilek. V ostatních případech dosud běží zákonné lhůty pro převzetí zásilek.

K datu vydání této tiskové zprávy přijal finanční arbitr celkem 76 zpětvzetí návrhu na zahájení řízení. Na základě výslovných žádostí jednotlivých navrhovatelů finanční arbitr řízení usnesením zastavil.

V řízeních, která nebyla zastavena, finanční arbitr pokračuje způsobem, který již popsal v přechozích tiskových zprávách vydaných k tématu hromadně podávaných návrhů na zahájení řízení ve věci určení neplatnosti poplatku za správu a vedení úvěrového účtu/správu úvěru.

S ohledem na opakující se dotazy navrhovatelů (30 až 40 telefonických nebo písemných dotazů denně) připravil finanční arbitr přehled často kladených otázek. 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena