Angel Del Rey pounded and cum facialed by huge schlong Forgetting all the troubles Professionals and random guys free vpn service app list xxx porn site list kumarbaz

V této sekci se můžete seznámit s pojmy, které úzce souvisí s poskytováním služeb na finančním trhu v oblastech v působnosti finančního arbitra. Setkáte se s nimi nejen  ve zněních zákonů, ale i v běžné praxi.

 

 A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

 A

 

Autorizace platební transakce – vyjádření souhlasu plátce s provedením platební transakce způsobem dohodnutým s poskytovatelem plátce, např. vlastnoručním podpisem nebo zadáním PIN.

 

Autorizace transakcí plateb. karty - ověření skutečnosti, zda je možné s danou platební kartou provést požadovanou transakci.

 

ATM (Automatic Teller Machine)  - bankomat, tedy přístroj na vybírání hotovosti pomocí platební karty. Bankomaty umožňují využití dalších služeb, např. zjištění zůstatku na účtu, dobití kreditu mobilního telefonu apod.

 

B

 

Bezhotovostní platební styk - platební operace jsou prováděny bez přítomnosti hotových peněz, a to převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.

 

Bezhotovostní transakce -  transakce bez použití hotovosti prováděné platební kartou při úhradě za zboží nebo služby přímo u obchodníků nebo prostřednictvím internetu atp.

 

Bezúročné období - časový úsek, během kterého neplatí klient bance úrok za vypůjčené prostředky. Využívá se zejména u kreditních karet jako období mezi provedením transakce kartou a datem splatnosti.

 

BIC (Bank Identifier Code) - bankovní identifikační kód, který se užívá pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.

 

Blokace platební karty - úkon, kterým se zamezí dalšímu použití platební karty (provádí se zejména v případě ztráty nebo odcizení karty).

 

Bonita -  posouzení klientovy finanční situace resp. schopnosti splácet finanční závazky. Zjišťuje se zejména při žádosti o hypotéku nebo úvěr.

 

C

 

Co-brandovaná karta - platební karta, vydaná v rámci partnerského programu s jiným subjektem, např. s pojišťovnou.

 

D

 

Debetní platební karta - karta, kterou lze čerpat finanční prostředky pouze do výše zůstatku na účtu.

 

Den účinnosti příkazu k převodu - den, kdy příkazce (např. klient banky) splnil všechny smluvní podmínky požadované institucí (bankou) k uskutečnění převodu a dále podmínky stanovené zákonem o platebním styku. Jedná se o zajištění krytí částky převodu na příslušném účtu klienta a předání podkladů nutných k provedení převodu převádějící institucí (např. řádně vyplněný a vyhotovený platební příkaz).

 

Disponibilní zůstatek – peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).

 

Dlužník  - osoba, která je povinna věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.

 

E

 

Elektronická peněženka – produkt podobný platební kartě, který však není spojen s běžným nebo úvěrovým účtem, jenž je určen především k platbám drobných transakcí, které se nevyplatí zúčtovávat po jednotlivých položkách.

 

Embosovaná platební karta - platební karta, na níž je vystouplým (reliéfním) tiskem uvedeno jméno majitele karty, její číslo, datum platnosti, případně další informace. Mj. ji lze použít v tzv. imprinterech (tj. obchodní terminály, tzv. "žehlička").

 

F

 

Firemní karta - platební karta vydaná malému podniku pro jeho zaměstnance k placení podnikových výdajů (obvykle až pro 10 zaměstnanců společnosti s uvedením jména oprávněné osoby na kartě). Podle dohody se účtování provádí na vrub účtu společnosti nebo soukromého účtu zaměstnance. 

 

Fixní úroková sazba - úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu nebo na dohodnuté fixační období.

 

Fond kolektivního investování - investiční fond nebo podílový fond. Fondy kolektivního investování se dělí na standardní a speciální.

 

G

 

Garanční fond obchodníků s cennými papíry - zajišťuje výplatu náhrad zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům. Garanční fond poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20.000 EUR (více na www.gfo.cz). 

 

Garační systém finančního trhu (dříve Fond pojištění vkladů) - fond, do kterého banky působící na našem území povinně přispívají určité procento z objemu pojištěných vkladů a který slouží k ochraně vkladů klientů u bank. V případě neschopnosti banky vyplatit vklady vkladatelům získají klienti z tohoto fondu 100 % vložených prostředků u jedné banky, nejvíce však do ekvivalentu částky 100.000 EUR (více na www.fpv.cz).

 

H

 

Home banking - služba, která umožňuje klientovi provádět bankovní operace přes internet nebo telefon prostřednictvím programu poskytnutého bankou; funguje pouze po autorizovaném přihlášení do systému.

 

Hotovost – bankovky a mince v oběhu.

 

Hypoteční úvěr - úvěr, který je zajištěn zástavním právem váznoucím na nemovitosti, a je účelově vázán na pořízení / opravu nemovitosti.

 

CH

 

Chargeback  - organizace (třetí strana), která zpracovává data pořízená při transakcích platebními kartami a zprostředkující zúčtování plateb.

 

Charge karta  - platební karta s odloženou splatností. Jedná se o úvěrovou kartu s možností placení do výše povoleného úvěrového rámce a čerpané prostředky nejsou až do splatnosti čerpané částky úročeny.

 

I

 

IBAN (international Bank Account Number) - je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden. Hlavním cílem používání čísla účtu ve formátu IBAN je snížení chybovosti a zjednodušení a zautomatizování zpracování transakcí v zahraničním platebním styku. IBAN může obsahovat až 34 alfanumerickcýh znaků. Je nutné, aby byl klientem zadán v přesném a plném znění.

 

Imprinter - mechanický snímač pro platební karty, tzv. žehlička. Je alternativou pro placení na elektronickém platebním terminálu, ovšem jen pro embosované platební karty. Funguje tak, že prodavač do tohoto malého zařízení vloží platební kartu a poté z ní obtiskne veškeré vyražené údaje přes kopírák na účtenku, kterou musí zákazník vždy podepsat.

 

Inkasní způsob placení – způsob placení, který je často využíván pro pravidelné úhrady, (elektřina, plyn) a který musí být mezi plátcem a příjemcem předem dohodnut. Klient (plátce) udělí své bance souhlas s tím, že jeho účet může být inkasován. Příjemce platby pak dává bance pokyn ke zprostředkování platby z účtu plátce na svůj účet.

 

Inkaso - provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli.

 

Internetové bankovnictví - služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou (včetně zadávání příkazů) pomocí internetu; klient nepotřebuje instalovat žádné speciální programy, postačí mu pouze internetové připojení.

 

Investiční fond - právnická osoba založená ve formě akciové společnosti, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování a která má příslušné povolení České národní banky. Akcie investičního fondu musejí mít stejnou jmenovitou hodnotu a jejich převoditelnost nesmí být omezena, pokud zákon o kolektivním investování nestanoví jinak.

 

Investiční společnost - právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající: (a) ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, a nebo (b) v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování.Investiční společnost tedy spravuje podílový fond, resp. majetek shromážděný ve fondu, nebo investiční fond.

 

K

 

Koeficient navýšení - udává poměr mezi skutečně zaplacenou a pořizovací cenou předmětu splátkového prodeje.

 

Konsolidace půjček - znamená sloučení dříve poskytnutých půjček (úvěrů) od různých věřitelů pod jeden úvěr. Klient má více půjček, každou s jinou úrokovou sazbou. Tyto půjčky spojí do jedné za jednu úrokovou sazbu.

 

Kontokorent - krátkodobý úvěr, který banka poskytuje klientovi k běžnému účtu. Klient může na účtu přečerpat limit vlastních prostředků v povoleném rámci.

 

Kreditní karta - platební karta, kterou klient čerpá poskytnutý úvěr, splacení úvěru bývá prováděno zpravidla jednou měsíčně.

 

L

 

Libanonská smyčka - technické zařízení podvodně umístěné do čtečky karty v bankomatu s cílem neoprávněného získání platební karty. Smyčka kartu zadrží a pachatel ji po odchodu klienta od bankomatu snadno vytáhne.

 

Limit platební karty - stanovená výše finančních prostředků na platební kartě, kterou může klient čerpat v určitém časovém období (zpravidla denní, týdenní).

 

N

 

Nulové navýšení - zpravidla u prodeje na splátky, kdy se součet splátek a akontace rovná pořizovací hodnotě věci.

 

O

 

Opravné zúčtování - operace, kterou může provést pouze banka (a to i bez souhlasu klienta), a to v případě, kdy  došlo k provedení příkazu klienta v rozporu s jeho požadavkem.

 

Otevřený podílový fond - fond kolektivního investování, který vydává podílové listy, s nimiž je spojeno právo podílníka na odkoupení podílového listu investiční společností na jeho žádost. Tím je do značné míry zajištěna likvidita takového cenného papíru. S výjimkou případů, kdy by bylo odkupování z důvodů stanovených v zákoně o kolektivním investování pozastaveno, má totiž podílník zajištěno, že podílový list prodá za aktuální cenu.

 

P

 

PayPal - platební systém sloužící k nákupům zboží či služeb pořízených prostřednictvím internetu. Službu PayPal může využít kterýkoliv majitel e-mailové adresy a platební karty.

 

Pharming - podvodná technika, používaná na internetu k získání citlivých údajů od obětí útoku. Principem je napadení systému domén a přepsání IP adresy, což způsobí přesměrování klienta na falešné stránky internetbankingu po napsání URL banky do prohlížeče. Stránky jsou často nerozeznatelné od pravých stránek banky.

 

Phishing –  podvodný způsob k získávání citlivých údajů pomocí Internetu (hesla, čísla kreditních karet apod.) od obětí útoku. Principem je rozesílání e-mailových zpráv, které se tváří jako oficiální žádost banky či jiné podobné instituce a vyzývají adresáta k zadání jeho údajů na příslušné stránce či k jejich odeslání prostřednictvím e-mailu.

 

PIN (Personal Identification Number) - bezpečnostní číselný kód, který je generován zcela automaticky, slouží klientovi zejména k autorizaci při použití platební karty.

 

Plátce - uživatel, z jehož platebního účtu mají být odepsány peněžní prostředky k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněžní prostředky k provedení platební transakce.

 

Platební prostředek - zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a kterými uživatel dává platební příkaz.

 

Platební služba - vložení, výběr hotovosti, provedení převodu peněžních prostředků a další služby. Více informací naleznete zde.

 

Platební systém - systém s jednotnými pravidly, který slouží k provádění, zúčtování nebo vypořádání platebních transakcí.

 

Platební transakce - vložení, výběr nebo převod peněžních prostředků na nebo z platebního účtu.

 

Platební účet - účet, který slouží k provádění platebních transakcí.

 

Podílový fond - soubor majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů tohoto podílového fondu, označovaných jako podílníci, a to v poměru podle hodnoty vlastněných podílových listů. To znamená, že podílový fond není právnickou osobu a nemá právní subjektivitu, nýbrž musí být vždy spravován třetí osobu, investiční společností. Proto například v návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem musí být jako instituce, proti níž návrh směřuje, označena investiční společnost, která fond spravuje, a nikoliv fond samotný. Podílové fondy se dále člení na otevřené a uzavřené.

 

Pohyblivá úroková sazba - úroková sazba, která není stanovena pevně pro celé období, nýbrž se mění v závislosti na vývoji trhu.

 

Pojištění vkladů - záruka, že majitel vkladu bude v případě bankrotu banky a její neschopnosti vyplatit vklady odškodněn z Fondu pojištění vkladů, a to do výše EUR 100.000,- z vkladů u jedné banky.

 

Předautorizace - žádost o autorizaci odhadnuté částky používaná acquirerem k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle používají hotely, půjčovny automobilů a samoobslužné čerpací stanice, aby si rezervovaly finanční prostředky na konečnou částku transakce.

 

Přeshraniční převod - převod peněžních prostředků z jednoho státu do jiného.

 

Převádějící instituce -  banky, pobočky zahraničních bank a jiné osoby (zejména právnické osoby), které provádějí nebo zprostředkovávají převody peněžních prostředků jako podnikání na území České republiky, a dále vydavatelé elektronických platebních prostředků.

 

Převod - operace, kterou dal příkazce (např. klient banky) instituci příkaz (např. bance, která vede jeho účet), aby převedla peněžní prostředky z jeho účtu ve prospěch účtu příjemce. Příkazcem a příjemcem může být tatáž osoba.

 

Příjemce - uživatel, na jehož platební účet mají být podle platebního příkazu připsány peněžní prostředky nebo jemuž mají být podle platebního příkazu peněžní prostředky dány k dispozici.

 

Příkaz k inkasu - příkaz k zúčtování finančních prostředků z účtu klienta z podnětu příjemce platby.

 

Příkaz k převodu -  bezpodmínečný pokyn  klienta  daný bance, která vede klientův účet, aby provedla na vrub jeho účtu převod. finančních prostředků třetí osobě, tj. příjemci platby.

 

R

 

Refinancování hypotéky - splacení existujícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž subjektu, resp. splacení předchozího úvěrového závazku od jiných bank, jehož účelem byla investice do nemovitosti.

 

Revolving - opakování (obnova) produktu (např. úvěr, termínovaný vklad) za sjednaných podmínek.

 

RPSN (Roční procentní sazba nákladů) - úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.

 

Ručitel – osoba, která je ochotna převzít závazek dlužníka a splácet jeho dluh, pokud dlužník nebude schopen splácet.

 

Ručení - Povinnost uspokojit pohledávku věřitele v případě, že tak neučiní dlužník. Ručení je zajišťovacím vztahem nikoli mezi dlužníkem a věřitelem, ale mezi věřitelem a třetí osobou - ručitelem.

 

S

 

Skimming - postup, při kterém jsou originální údaje z magnetického proužku karty elektronicky zkopírovány na jinou kartu bez vědomí právoplatného držitele karty.

 

Smishing (někdy také vishing) - podvodná technika fungující na principu zasílání lživých SMS zpráv (zatím pouze v USA), kdy se v síti operátora objevily zprávy, které budily zdání, že jsou od finanční instituce a upozorňovaly klienty na zablokování účtu, žádaly o zavolání na uvedené tel. číslo, kdy automat poté získal potřebné osobní údaje volajícího (číslo karty, číslo pojištění, ap.).

 

Speciální fond kolektivního investování - fond, který požadavky práva Evropské unie nesplňuje, ale jeho vznik a činnost je upravena právem České republiky. Speciální fondy se dále člení podle toho, zda shromažďují prostředky od veřejnosti či od kvalifikovaných investorů.

 

Splátka - úhrada, kterou klient pravidelně splácí úvěr, tedy obvykle jistinu vč. úroku.

 

Splátkové období - doba (zpravidla měsíční), ve které musí dlužník provést splátku podle splátkového kalendáře.

 

Splátkový kalendář - přehled jednotlivých dílčích splátek, jimiž je postupně splácen úvěr či jiný dluh. Často jde o přehled, v němž je uvedena přesná výše a datum splatnosti každé splátky.

 

Spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Standardní fond kolektivního investování - fond, který splňuje požadavky práva Evropské unie. To znamená, že má formu předvídanou harmonizovaným evropským právem a v souladu s ním  vykonává i svou činnost. Standardní fond může být obhospodařován také v rámci tzv. evropského pasu investiční společností z jiného členského státu Evropské unie.

 

Svolení k inkasu - souhlas klienta (plátce), kterým klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby k tíži jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimž dá příkaz osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená.

 

T

 

Termínovaný vklad - Vklad na pevnou, předem stanovenou částku a s předem stanovenou dobou trvání tohoto vkladu. Za jeho předčasné ukončí si peněžní ústavy účtují sankční poplatky. S prostředky na termínovaném vkladu obvykle nelze nakládat před uplynutím doby splatnosti bez ztráty připsaných úroků či jiné sankce.

 

Trvalý platební příkaz k úhradě - příkaz k opakovanému převodu peněz z účtu klienta na jiný účet.

 

U

 

Uzavřený podílový fond - fond kolektivního investování, který vydává podílové listy, s nimiž právo na odkup ze strany investiční společnosti není spojeno. Zákon o kolektivním investování však stanoví z této zásady výjimky.

 

V

 

Výpis z účtu - dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje a klientovi předává v pravidelných intervalech dle volby klienta, nejméně však jednou měsíčně, pokud se jedná o výpis z platebního účtu, na kterém za předchozí měsíc došlo k uskutečnění alespoň jedné platební transakce.

 

Vydavatel elektronických platebních prostředků - osoba, která vydává elektronické platební prostředky (např. platební karty, elektronické peněženky).

 

Z

 

Zahraniční investiční společnost - právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, která je oprávněna vykonávat činnost investiční společnosti v členských státech Evropské unie na základě povolení vydaného v souladu s právem Evropské unie.

 

Zůstatek na účtu - částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží.

 

© 2023 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena