Upozornění na rizika spojená s postoupením pohledá...

Upozornění na rizika spojená s postoupením pohledávky ze životního pojištění nebo příkazní smlouvou

12.11.2018 - 12:00

Upozornění na rizika spojená s postoupením pohledávky ze životního pojištění nebo příkazní smlouvou

Finanční arbitr informuje veřejnost, že při rozhodování sporů ze životního pojištění opakovaně zjistil, že na finančním trhu vystupuje obchodní společnost, potažmo advokáti či advokátní kanceláře, kteří při řešení sporů s pojišťovnou uzavírají se spotřebiteli smlouvy, kterými spotřebitelé „prodávají" těmto podnikatelům své ukončené pojistné smlouvy, a následně o nich vedou jménem spotřebitelů bez jejich vědomí řízení před finančním arbitrem , nebo uzavírají smlouvy o vysoké odměně za zastupování v řízení před finančním arbitrem, které je bezplatné.

Byť jsou spotřebitelé vázáni mlčenlivostí pod hrozbou vysoké peněžité sankce, někteří se na finančního arbitra obrátili s žádostí o pomoc. Finanční arbitr tak zjistil, že se jedná o:

a) smlouvu o postoupení pohledávky za společností Česká pojišťovna, a.s., vzniklé ze smlouvy o životním pojištění (anonymizovanou smlouvu lze přečíst zde),

b) příkazní smlouvu (anonymizovanou smlouvu lze přečíst zde).

ad a)

Finančnímu arbitrovi několik desítek spotřebitelů potvrdilo, že uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky „prodali" svoji pojistnou smlouvu, kterou před prodejem vypověděli, resp. pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou zaniklo. Tito spotřebitelé nyní vůbec netuší, proč, kdo a za jakým účelem vede jejich jménem řízení před finančním arbitrem, když „prodejem" pojistné smlouvy považovali vztah s pojišťovnou za uzavřený.

Finanční arbitr je přesvědčen, že takové smlouvy o postoupení pohledávek uzavřely stovky spotřebitelů, jejichž jménem se vedou nebo budou vést řízení před finančním arbitrem.

Finanční arbitr nezpochybňuje právo spotřebitele postoupit svoji pohledávku z pojistné smlouvy, a to ani na podnikatele (obchodní společnost). Postoupením pohledávky se však ze sporu spotřebitele fakticky stává spor mezi dvěma podnikateli, obchodní společností a pojišťovnou, tedy spor mimo působnost a příslušnost finančního arbitra.

Finanční arbitr proto nyní činí kroky směřující k odhalení případů postoupených pohledávek z pojistných smluv a k ukončení těchto řízení, která před finančním arbitrem probíhat nemají. V případě, že by finanční arbitr rozhodl spor, ke kterému není příslušný, postupoval by v rozporu se zákonem.

Spotřebitelé, kteří postoupili pohledávky ze svých pojistných smluv, by si měli ověřit, zda není jejich jménem vedeno řízení u finančního arbitra, případně u obecného soudu.

ad b)

Finančnímu arbitrovi současně několik desítek spotřebitelů potvrdilo, že uzavřeli s podnikatelem (obchodní společností) příkazní smlouvu.

V těchto smlouvách zmocňuje spotřebitel obchodní společnost, aby sehnala advokáta a zařídila vymáhání domnělých nároků z pojistné smlouvy.

Tyto smlouvy se vyznačují složitě nastavenými vztahy mezi spotřebitelem, obchodní společností a advokátem, včetně úplaty za poskytované služby. Zjednodušeně řečeno, veškeré vymožené peněžní prostředky jdou primárně na účet obchodní společnosti, která si z nich ponechá téměř 50 %, a až zbylou částku vyplatí spotřebiteli.

Spotřebitel se tak zavazuje obchodní společnosti a potažmo advokátovi hradit náklady i za řízení před finančním arbitrem, které je jinak zcela bezplatné. Spotřebitel se zavazuje obchodní společnosti hradit náklady i v případě, kdy se rozhodne závazek z příkazní smlouvy předčasně ukončit. Současně se pod smluvní pokutou zavazuje k naprosté mlčenlivosti o této smlouvě.

Ačkoliv má finanční arbitr za to, že takový typ příkazní smlouvy je nemravný, není příslušný k posouzení její platnosti. Spotřebitel by se musel obrátit na obecný soud.

Finanční arbitr byl státem zřízen jako bezplatný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Finanční arbitr je zde pro spotřebitele k tomu, aby mu bezplatně a bez nutnosti právního zastoupení (a s tím souvisejících nákladů) umožnil svůj spor vyřešit smírně.

Za tímto účelem je finanční arbitr oprávněn poskytovat spotřebitelům pomoc při zahájení řízení (sepsání návrhu), ale i kdykoli v jeho průběhu, ve snaze o nalezení smírného řešení sporu vysvětlit spotřebiteli, jaké jsou jeho možnosti ve sporu, a doporučit mu, jak ve sporu proti finanční instituci procesně postupovat.

Právního zastoupení by tak měl spotřebitel využít až poté, co v mimosoudním řízení před finančním arbitrem neuspěje, resp. nebude souhlasit s rozhodnutím finančního arbitra, protože rozhodnutí finančního arbitra je přezkoumatelné obecným soudem.

V případě, že má jakýkoliv spotřebitel podezření, že některou z popsaných smluv uzavřel a může tedy jeho jménem, avšak bez jeho vědomí, probíhat před finančním arbitrem řízení, může se kdykoli obrátit na finančního arbitra (tel.: +420 257 042 094 nebo e-mail: arbitr@finarbitr.cz) s žádostí o informace.

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena