Sberbank CZ, a. s. v likvidaci podala dlužnický in...

Sberbank CZ, a. s. v likvidaci podala dlužnický insolvenční návrh

30.07.2022 - 09:45

Sberbank CZ, a. s. v likvidaci podala dlužnický insolvenční návrh - dopad případného rozhodnutí o úpadku na řízení před finančním arbitrem

Z insolvenčního rejstříku dostupného z isir.justice.cz finanční arbitr zjistil, že v něm byl dne 29. 7. 2022 v 8:57 hod. zveřejněn insolvenční návrh Instituce, tedy bylo zahájeno insolvenční řízení vedené pod spis. zn. MSPH 95 INS 12575/2022 vedené u Městského soudu v Praze, které je ve stavu „před rozhodnutím o úpadku“.

Podle § 140a odst. 1 zákona č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, platí, že „[ú]činky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170). Není-li dále stanoveno jinak, v těchto řízeních nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku.“

Dojde-li k vydání rozhodnutí o úpadku, resp. k jeho zveřejnění v insolvenční rejstříku, dojde ze zákona k přerušení řízení před finančním arbitrem zahájených na návrhy spotřebitelů proti této bance. 

V insolvenčním rejstříku byla zveřejněna také vyhláška, kterou Městský soud v Praze vyzývá věřitele Instituce (tedy i navrhovatele, kteří podali návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem), kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby podali u Městského soudu v Praze přihlášku své pohledávky ve lhůtě do rozhodnutí tohoto soudu o úpadku.

Podle této vyhlášky věřitelé jsou oprávněni od zahájení insolvenčního řízení uplatnit v něm své pohledávky přihláškou, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři, který je zveřejněn na adrese isir.justice.cz a na webové stránce Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) včetně pokynů pro jejich vyplnění spolu se vzorově vyplněným formulářem.

K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou. Přihláška včetně příloh se podává soudu dvojmo.

Banka uveřejnila informace o podání dlužnického insolvenčního návrhu na svých internetových stránkách, úplné znění k nalezení zde, jinak finanční arbitr ze sdělení likvidátorky banky odkazuje na: 

"Vezměte prosím na vědomí, že zahájení insolvenčního řízení nemá žádný vliv na povinnost klientů Sberbank CZ splácet své závazky vůči Sberbank CZ. SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SBERBANK CZ JSOU NADÁLE PLATNÉ A ÚČINNÉ. ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ NEMÁ VLIV ANI NA SPLATNOST ZÁVAZKŮ KLIENTŮ SBERBANK CZ, KTERÁ V TUTO CHVÍLI ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNA. Jak již byli klienti Sberbank CZ informováni v rámci likvidace Sberbank CZ, pro řádné provádění pravidelných měsíčních splátek byl (ke každému úvěru) vytvořen ve Sberbank CZ zvláštní splátkový účet. Detailní instrukce pro splácení úvěrů naleznete na stránce Informace pro klienty ohledně splácení úvěrů. Tyto instrukce zůstávají nadále v platnosti.

V případě, že Městský soud v Praze prohlásí konkurs na majetek Sberbank CZ, pohledávky věřitelů Sberbank CZ vyplývající z účetnictví Sberbank CZ se pokládají za automaticky přihlášené do insolvenčního řízení, a proto tyto pohledávky NEPŘIHLAŠUJTE.

Z účetnictví Sberbank CZ vyplývají všechny pohledávky, které jsou Sberbank CZ známy (včetně pohledávek na vyplacení vkladu na účtu, neuhrazené faktury, poměrné části odměny za věrnost, přeplatku za nájem bezpečnostní schránky, vratné zálohy na vydání klíčů k bezpečnostní schránce, bonusů při řádném splacení tzv. bonusové půjčky, atd.). V případě, že Městský soud v Praze prohlásí konkurs na majetek Sberbank CZ, insolvenční správce zašle každému věřiteli, jehož pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank CZ, oznámení, ve kterém mu sdělí výši pohledávky daného věřitele za Sberbank CZ a sdělí mu, že do této výše se jeho pohledávka považuje za přihlášenou. Věřitel, který bude nesouhlasit s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky uvedeným v oznámení obdrženém od insolvenčního správce, může následně ve lhůtě 4 měsíců ode dne prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ uplatnit u insolvenčního správce písemnou námitku; neučiní-li tak, platí, že s údaji uvedenými v oznámení souhlasí. V případě, že věřitel vůbec neobdrží oznámení od insolvenčního správce o své pohledávce, může do 3 měsíců ode dne zveřejnění výtahu z rozhodnutí o prohlášení konkursu v Úředním věstníku Evropské unie uplatnit námitku vůči insolvenčnímu správci, že mu nebylo doručeno oznámení o jeho pohledávce insolvenčním správcem a v námitce uvede výši své pohledávky vůči Sberbank CZ ke dni prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ."

 

 

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena