Informace pro dlužníky, kteří mají v souvislosti s...

Informace pro dlužníky, kteří mají v souvislosti s pandemií COVID-19 problémy se splácením úvěrů

22.04.2020 - 11:20

Informace pro dlužníky, kteří mají v souvislosti s pandemií COVID-19 problémy se splácením úvěrů

Informace pro dlužníky, kteří se dostali do problémů se splácením úvěrů v souvislosti s onemocněním COVID-19 a nařízenými preventivními opatření

Dne 17. dubna 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen a nabyl účinnosti zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Tento zákon umožní odklad splátek úvěrů za níže uvedených podmínek. Odklad splátek nedopadne automaticky na všechny úvěry, ale jen na ty, ohledně nichž dlužník o odklad splátek požádá věřitele.

Na jaké úvěry zákon dopadá?
- tento zákon dopadá na úvěry, peněžité zápůjčky, odložené platby a obdobné finanční služby (pro zjednodušení vše společně dále jen jako "úvěr"),
- tento zákon dopadá na spotřebitelské i podnikatelské úvěry,
- zákon se týká pouze úvěrů sjednaných před 26. březnem 2020. Úvěr musel být současně do 26. března 2020 i čerpán. Pokud se jedná o úvěr na bydlení, stačí uzavření smlouvy do 26. března 2020 a úvěr ještě nemusí být vyčerpán,
- nevadí, že pohledávka z úvěru byla postoupena věřitelem jiné osobě (třeba inkasní agentuře), pokud to však nebylo v důsledku více než 30denního prodlení se splácením (vizte níže).

Na jaké úvěry zákon nedopadá?
- tento zákon nedopadá především na na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry,
- úvěry, u kterých byl dlužník 26. březnu 2020 už více než 30 dnů v prodlení s plněním peněžitého dluhu,
- nájem věci nebo leasing, u něhož není sjednána povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby,
- úvěr určený k obchodu s investičním nástrojem a některé další druhy úvěrů.

Jaké má zákon účinky?
- v průběhu tzv. ochranné doby se odkládají splátky úvěrů,
- věřiteli během ochranné doby vzniká nárok pouze na úrok v zákonem stanovené výši. Věřitel nebude mít nárok na žádné jiné poplatky,

  • Pokud je dlužník spotřebitel

- během ochranné doby nemusí spotřebitel platit nic, všechny splátky se odsunou po skončení ochranné doby,
- za ochrannou dobu náleží věřiteli pouze úrok a žádné jiné poplatky, úrok je splatný až po splacení všech odložených splátek,
- úroková sazba po dobu trvání ochranné doby je nejvýše 9 % p. a. (repo sazba České národní banky navýšená o 8 procentních bodů, tedy aktuálně 1 % + 8 %). Pokud je sjednaná nižší úroková sazba, platí samozřejmě ta nižší sjednaná,

  •  Pokud je dlužník podnikatel – fyzická osoba

- během ochranné doby nemusí platit nic, všechny splátky se odsunou po skončení ochranné doby,
- za ochrannou dobu náleží věřiteli úrok, ten je splatný až po splacení všech odložených splátek,
- úroková sazba po dobu trvání ochranné doby odpovídá sjednané úrokové sazbě,

  • Pokud je dlužník podnikatel – právnická osoba

- během ochranné doby se nesplácí jistina, je ale nutné průběžně platit úroky,
- úroková sazba po dobu trvání ochranné doby odpovídá sjednané úrokové sazbě.

Trvání ochranné doby
- ochranná doba bude trvat od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy dlužník oznámil věřiteli, že ji využívá. Pokud tedy dlužník ještě v dubnu učiní oznámení směrem k věřiteli, ochranná doba začne běžet 1. května 2020, první odloženou splátkou tak může být splátka splatná v květnu 2020 - ze zákona není nárok na odklad splátek za měsíce březen a duben 2020,
- délku ochranné doby si určí sám dlužník. Může si vybrat její konec buď k 31. červenci 2020, nebo k 31. říjnu 2020. Podle výkladu Ministerstva financí toto rozhodnutí dlužník nemůže později změnit. Nelze tedy např. ochrannou dobu prodloužit z 31. července 2020 na 31. října 2020.

Jak je možné požádat o odklad splátek?
- přesný postup si určí každý věřitel, podle zákona se má jednat o snadno přístupná způsob – tedy např. prostřednictvím internetového bankovnictví apod.,
- dlužník může oznámení o využití ochranné doby udělat jakýmkoliv způsobem, při kterém může prokázat, že bylo doručeno druhé straně (doporučený dopis, datová schránka, nahraný telefonický hovor apod.).

Může věřitel odklad splátek odmítnout?
- věřitel může pouze posoudit, zda příslušný úvěr spadá pod režim tohoto zákona,
- pokud úvěr do režimu zákona spodá, odklad splátek nemůže odmítnout.

Jaké má věřitel povinnosti?
- věřitel musí oznámit dlužníkovi nejpozději do 30 dnů od oznámení o odkladu den počátku a konce ochranné doby a informaci o výši, počtu a četnosti plateb, které má dlužník provést po skončení ochranné doby, a celkové částce, kterou má dlužník zaplatit.

Co mám dělat jako spotřebitel, který má problémy se splácením?
- kontaktujte poskytovatele úvěru co možná nejdříve a zkuste se s ním dohodnout na odkladu splátek. Pokud úvěr spadá do režimu zákona, máte nárok na odklad splátek za výše uvedených podmínek. Pokud úvěr nebo splátka úvěru do režimu zákona nespadá, záleží na obou smluvních stranách, zda se na odkladu splátek dohodnou a za jakých podmínek.

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena