Často kladené otázky v souvislosti s oz...

Často kladené otázky v souvislosti s oznámením o zahájení řízení v hromadně podávaných návrzích týkajících se tzv. poplatkových sporů

04.02.2014 - 12:03

Často kladené otázky v souvislosti s oznámením o zahájení řízení v hromadně podávaných návrzích týkajících se tzv. poplatkových sporů

Proč je mým jménem vedeno řízení u finančního arbitra?

Z dostupných informací vychází finanční arbitr z předpokladu, že jste se zúčastnil iniciativy „Poplatky zpět". Z plných mocí, které má finanční arbitr k dispozici k vašemu případu, vyplývá, že jste zmocnil společnost BSP Lawyer Partners, a. s., aby vybrala advokáta, který vás bude zastupovat při mimosoudním (např. finanční arbitr) nebo soudním (obecný soud) uplatněním nároku na vrácení poplatků za správu úvěru / vedení úvěrového účtu proti bance.

Společnost BSP Lawyer Partners, a. s. ve vašem případě pověřila advokáta doc. JUDr. Branislava Fridricha, PhD. k tomu, aby vaším jménem vypracoval a podal návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem, což učinil. V řízení před finančním arbitrem proto nyní vystupujete jako navrhovatel.

Kdo to je finanční arbitr?

Finanční arbitr je státem zřízený mimosoudní orgán příslušný k rozhodování některých sporů na finančním trhu, pokud tyto spory může řešit i český soud.

Spory, které je finanční arbitr příslušný řešit, jsou vymezeny v zákoně o finančním arbitrovi. Spor o vrácení poplatku za správu úvěru, tzv. poplatkový spor mezi tyto spory patří, pokud se týká spotřebitelského úvěru. Naopak hypotečními úvěry nebo některými úvěry ze stavebního spoření, které nejsou spotřebitelskými úvěry, se finanční arbitr zabývat nemůže.

Co znamená tabulka v příloze dopisu, který jsem obdržel od finančního arbitra jako přílohu oznámení o zahájení řízení? Není to výkaz nedoplatků?

Tabulka v příloze obsahuje přehled všech návrhů na vrácení poplatku za správu úvěru, které byly za jednoho navrhovatele z jedné konkrétní smlouvy o úvěru podány. Návrhy na zahájení řízení byly podány tak, že na každý jeden měsíc trvání smluvního vztahu byl podán zvláštní návrh, tzn., že jménem jednoho navrhovatele bylo zahájeno právě tolik řízení, kolik řádek přiložená tabulka obsahuje. Finanční arbitr rozhodl o spojení všech návrhů týkajících se jedné smlouvy o úvěru do jednoho řízení.

Proč v tabulce v příloze některé měsíce chybějí?

Tabulka v příloze obsahuje přehled všech návrhů, které byly ohledně vrácení poplatků z jedné konkrétní smlouvy jménem jednoho navrhovatele podány. Pokud některý měsíc chybí, je to proto, že takový návrh finančnímu arbitrovi nebyl podán.

Proč jsem obdržel od finančního arbitra více dopisů najednou?

V zájmu urychlení řízení a zachování transparentnosti finanční arbitr, jak je uvedeno v předchozích odpovědích, spojil do jednoho řízení vždy pouze ty návrhy, které se týkaly vrácení poplatků z jedné konkrétní smlouvy o úvěru. Pakliže jste žádal vrátit poplatky, které jste platil na základě více smluv o úvěru, finanční arbitr vede odpovídající počet řízení (pozn. pokud byly příslušné návrhy podány, viz následující otázku).

Proč bylo zahájeno řízení jen ohledně jedné smlouvy, když jsem se domáhal vrácení poplatků z více smluv?

Finanční arbitr oznámil všem navrhovatelům zahájení všech řízení, ke kterým obdržel návrh na jejich zahájení. Ne všechna oznámení se dosud podařilo doručit. Důvodem může být nevyzvednutí oznámení o zahájení řízení od provozovatele poštovních služeb, nesprávně označená adresa pro doručování nebo nepodání návrhu na zahájení řízení advokátem.

Pokud se domníváte, že by u finančního arbitra měla být vaším jménem zahájena i další řízení a dosud jste nebyl provozovatelem poštovních služeb vyzván k vyzvednutí zásilky, doporučujeme se obrátit na společnost BSP Lawyer Partners, a. s. nebo advokáta doc. JUDr. Branislava Fridricha, PhD., a ověřit si, zda v návrhu na zahájení řízení byla uvedena správná doručovací adresa, příp. zda byl takový návrh vůbec podán.

Vím, že mi od Kanceláře finančního arbitra přišla zásilka do vlastních rukou, ale nemohu se dostat na poštu, nevím tedy, co je v obálce. Je možné to zjistit i jinak?

O informace můžete požádat písemně na adrese arbitr@finarbitr.cz, do předmětu zprávy uveďte spisovou značku a případně i telefonické spojení.

Nezaplatil jsem poplatek 400 Kč, bude řízení zastaveno?

Uvedený poplatek nesouvisí s řízením před finančním arbitrem. Podle dostupných informací se jedná o poplatek, který vybírala společnost BSP Lawyer Partners a.s.

Řízení před finančním arbitrem není zpoplatněno, finanční arbitr žádný poplatek za řízení nevybírá. Řízení bylo zahájeno podáním návrhu (resp. návrhů) a pokud nenastanou jiné skutečnosti, pro které by mělo být zastaveno, řízení bude pokračovat.

Proč po mně chcete poslat smlouvu o úvěru? Vždyť už jsem vám ji dříve posílal.

Smlouvu jste pravděpodobně dříve poskytl společnosti BSP Lawyer Partners, a. s. K návrhu smlouva o úvěru nebyla přiložena, finanční arbitr ji tudíž nemá k dispozici, a proto ji po vás požaduje, aby ověřil, zda je vůbec příslušný řízení vést, a mohl v něm dále pokračovat, když tato smlouva o úvěru, resp. ujednání o poplatku za správu úvěru je předmětem vedeného sporu.

Co když už smlouvu o úvěru nemám?

Finanční arbitr si smlouvu vyžaduje od obou stran sporu, tedy i od instituce. Pokud smlouvu o úvěru navrhovatel nepředloží, bude finanční arbitr vycházet ze smlouvy předložené institucí. Nepředložení smlouvy o úvěru není důvodem pro zastavení řízení pro nesoučinnost.

Rozmyslel jsem si to a nemám zájem, aby řízení v této věci před finančním arbitrem probíhalo.

V takovém případě nám to sdělte, písemně poštou nebo elektronicky na emailovou adresu arbitr@finarbitr.cz. Nezapomeňte uvést spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. Finanční arbitr vydá usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí návrhu, které bude doručeno oběma stranám sporu stejným způsobem jako oznámení o zahájení řízení.

  

© 2020 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena