Kancelář finančního arbitra

Kancelář finančního arbitra

Kancelář finančního arbitra (§ 1a zákona o finančním arbitrovi) plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti finančního arbitra, která je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva financí. V čele Kanceláře finančního arbitra stojí finanční arbitr. Statut Kanceláře finančního arbitra je ke stažení zde.
 

Personální obsazení

V této sekci také naleznete bližší informace o některých pracovnících Kanceláře finančního arbitra (finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, tajemník finančního arbitra, vedoucích jednotlivých oddělení a tisková mluvčí):

 

Mgr. Monika Nedelková, finanční arbitr
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1995 pracuje téměř výhradně ve státní správě se zaměřením na oblast finančního trhu. Začínala jako referent Odboru dozoru nad kapitálovým trhem na Ministerstvu financí. Pracovala též jako koncipient v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Na Komisi pro cenné papíry zastávala pozice vedoucí právního oddělení a ředitelky odboru sankčních řízení. Po zrušení Komise pro cenné papíry zastávala funkci ředitelky odboru sankčních řízení v České národní bance. Před jmenováním finančním arbitrem řídila odbor Státní kontrola a dozor na finančním trhu na Ministerstvu financí.
 

Mgr. Lukáš Vacek, MPA, zástupce finančního arbitra
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (MPA). V letech 2004-2013 působil na Ministerstvu financí, z toho více než 7 let na pozici vedoucího oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu. Byl zodpovědný především za přípravu legislativy v oblasti spotřebitelských úvěrů, právní úpravu finančního arbitra, ale také za oblast pojištění bankovních vkladů či distribuce finančních služeb. Jménem České republiky vyjednával v rámci pracovních skupin Rady EU předpisy práva Evropské unie, mezi něž patří např. směrnice o úvěru na bydlení, revize směrnice o zprostředkování pojištění a další. Byl členem Platformy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při MPO. Aktivně se věnoval také oblasti finančního vzdělávání a řešení problémů spojených s předlužením. Je autorem komentáře k zákonu o spotřebitelském úvěru, pravidelně publikuje v odborném tisku (Jurisprudence, Právo a rodina, Obchodněprávní revue) a věnuje se též přednáškové činnosti.
 

JUDr. Ing. Dalibor Strnadel, vedoucí oddělení platebního styku, stavebního spoření a směnárenské činnosti
Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007 až 2012 pracoval na Ministerstvu financí v oblasti legislativy finančního trhu, kde se podílel na transpozici evropské legislativy v oblasti platebního styku, zejména na přípravě nového zákona o platebním styku. V době českého předsednictví v Radě EU byl členem týmu vyjednávajícího novou směrnici o elektronických penězích a nařízení o přeshraničních platbách v eurech. Dlouhodobě se věnuje otázkám elektronických peněz a alternativních platebních prostředků. Příležitostně přispívá do odborného tisku.
 

Mgr. Jiří Kadoch, pověřený řízením oddělení úvěrů  I                        
V roce 2015 ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia pracoval pro organizaci Erasmus Student Network Česká republika na lokální, a následně i celorepublikové úrovni. Během studia rovněž pracoval pro společnost, která se věnuje především dotační problematice. V Kanceláři finančního arbitra působil od roku 2016 jako referent na oddělení spotřebitelského úvěru.

 

Mgr. Barbora Sobotková, pověřena řízením oddělení úvěrů II  
V roce 2015 ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2013 absolvovala zahraniční studijní program Erasmus v Německu. V letech 2014 až 2015 pracovala ve spotřebitelské poradně. V Kanceláři finančního arbitra působila od roku 2016 jako referent na oddělení platebního styku, stavebního spoření a směnárenské činnosti a následně na oddělení životního pojištění.

 

Mgr. Vendula Šteklová, vedoucí oddělení investic
V roce 2004 ukončila studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2004 až 2007 pracovala na Ústředním finančním a daňovém ředitelství jako poradce vrchního ředitele skupiny a metodik v oblasti správy daní. V letech 2007 pracovala na Ministerstvu financí v sekci Finanční trh na pozicích referent, později od roku 2009 jako poradkyně náměstkyně ministra financí sekce Finanční trh. V Kanceláři finančního arbitra působila od roku 2012 jako vedoucí oddělení kolektivního investování, od roku 2014 jako vedoucí životního pojištění.

 

JUDr. Martin Hout, pověřený řízením oddělení životního pojištění III 
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2010 až 2013 pracoval jako právník České obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, kde zejména poskytoval právní podporu kontrolním pracovníkům úřadu při plánování a provádění kontrol, zahajoval a vedl správní řízení o uložení pokut. Od září 2013 je zaměstnancem Kanceláře finančního arbitra, v níž se postupně věnoval spotřebitelským úvěrům, platebnímu styku, stavebnímu spoření a životnímu pojištění. Dlouhodobě se věnuje občanskému (zejména spotřebitelskému) právu a příležitostně přispívá do odborného tisku.

 

Mgr. Bc. Michaela Horáková, pověřena řízením oddělení životního pojištění
V roce 2015 ukončila magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a bakalářské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V průběhu studia v letech 2012 až 2014 pracovala jako asistent několika insolvenčních správců. V Kanceláři finančního arbitra působila od roku 2015 jako referent oddělení životního pojištění.

 

Šárka Motyčková, vedoucí oddělení administrativní podpory
Zajišťuje vedení účetnictví, personalistiku a realizaci nakládání s rozpočtovými prostředky Kanceláře finančního arbitra jako organizační složky státu. Po ukončení studia na gymnáziu pracovala jako vedoucí sekretariátu generálního ředitele organizace sdružení pro zahraniční zastoupení ÚSOZ. Následně pracovala v soukromé sféře v oblasti obchodu se stavebními prvky a komponentami, např. jako vedoucí obchodní divize obchodní společnosti jako vedoucí stavební a projektové divize stavební společnosti nebo jako personalista.

 

Bc. Gabriela Dufková, tisková mluvčí 
Zajišťuje styk s odbornou i laickou veřejností a médii, zajišťuje administrativní podporu oddělení investic. Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, má zkušenosti s komunikací z firem různé velikosti. Se zákaznickým servisem má bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde dlouhodobě pracovala.

© 2021 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena