Kancelář finančního arbitra

Kancelář finančního arbitra

Kancelář finančního arbitra (§ 1a zákona o finančním arbitrovi) plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti finančního arbitra, která je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jejíž příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva financí. V čele Kanceláře finančního arbitra stojí finanční arbitr. Statut Kanceláře finančního arbitra je ke stažení zde.
 

Personální obsazení

V této sekci také naleznete bližší informace o některých pracovnících Kanceláře finančního arbitra (finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, tajemník finančního arbitra, vedoucích jednotlivých oddělení a tisková mluvčí):

 

Mgr. Monika Nedelková, finanční arbitr
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1995 pracuje téměř výhradně ve státní správě se zaměřením na oblast finančního trhu. Začínala jako referent Odboru dozoru nad kapitálovým trhem na Ministerstvu financí. Pracovala též jako koncipient v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Na Komisi pro cenné papíry zastávala pozice vedoucí právního oddělení a ředitelky odboru sankčních řízení. Po zrušení Komise pro cenné papíry zastávala funkci ředitelky odboru sankčních řízení v České národní bance. Před jmenováním finančním arbitrem řídila odbor Státní kontrola a dozor na finančním trhu na Ministerstvu financí.
 

Mgr. Lukáš Vacek, MPA, zástupce finančního arbitra
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (MPA). V letech 2004-2013 působil na Ministerstvu financí, z toho více než 7 let na pozici vedoucího oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu. Byl zodpovědný především za přípravu legislativy v oblasti spotřebitelských úvěrů, právní úpravu finančního arbitra, ale také za oblast pojištění bankovních vkladů či distribuce finančních služeb. Jménem České republiky vyjednával v rámci pracovních skupin Rady EU předpisy práva Evropské unie, mezi něž patří např. směrnice o úvěru na bydlení, revize směrnice o zprostředkování pojištění a další. Byl členem Platformy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při MPO. Aktivně se věnoval také oblasti finančního vzdělávání a řešení problémů spojených s předlužením. Je autorem komentáře k zákonu o spotřebitelském úvěru, pravidelně publikuje v odborném tisku (Jurisprudence, Právo a rodina, Obchodněprávní revue) a věnuje se též přednáškové činnosti.
 

JUDr. Ing. Dalibor Strnadel, vedoucí oddělení sporů z platebního styku, stavebního spoření a směnárenské činnosti
Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007 až 2012 pracoval na Ministerstvu financí v oblasti legislativy finančního trhu, kde se podílel na transpozici evropské legislativy v oblasti platebního styku, zejména na přípravě nového zákona o platebním styku. V době českého předsednictví v Radě EU byl členem týmu vyjednávajícího novou směrnici o elektronických penězích a nařízení o přeshraničních platbách v eurech. Dlouhodobě se věnuje otázkám elektronických peněz a alternativních platebních prostředků. Příležitostně přispívá do odborného tisku.

 

Mgr. Lucie Černá, vedoucí oddělení sporů ze spotřebitelského úvěru I 

Studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, během kterého absolvovala mj. i studijní pobyt programu Erasmus v holandském Haagu, ukončila v roce 2010. Do roku 2012 pak působila v advokacii jako advokátní koncipient. Během své koncipientské praxe se zabývala zejména problematikou spotřebitelských úvěrů a směnečným právem. V Kanceláři finančního arbitra působí od roku 2012 v oddělení sporů ze spotřebitelského úvěru. Pozici vedoucího oddělení sporů ze spotřebitelského úvěru v roce 2017 dočasně vyměnila za rodičovské povinnosti, kterým se věnovala do srpna roku 2021.

 

 Mgr. Jiří Kadoch, pověřený řízením oddělení sporů ze spotřebitelského úvěru II                        
V roce 2015 ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia pracoval pro organizaci Erasmus Student Network Česká republika na lokální, a následně i celorepublikové úrovni. Během studia rovněž pracoval pro společnost, která se věnuje především dotační problematice. V Kanceláři finančního arbitra působil od roku 2016 jako referent na oddělení spotřebitelského úvěru.

 

JUDr. Martin Hout, pověřený řízením oddělení sporů ze spotřebitelského úvěru III
Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2010 až 2013 pracoval jako právník České obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně, kde zejména poskytoval právní podporu kontrolním pracovníkům úřadu při plánování a provádění kontrol, zahajoval a vedl správní řízení o uložení pokut. Od září 2013 je zaměstnancem Kanceláře finančního arbitra, v níž se postupně věnoval spotřebitelským úvěrům, platebnímu styku, stavebnímu spoření a životnímu pojištění. Dlouhodobě se věnuje občanskému (zejména spotřebitelskému) právu a příležitostně přispívá do odborného tisku.

 

 Mgr. Vendula Šteklová, vedoucí oddělení sporů z investování
V roce 2004 ukončila studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2004 až 2007 pracovala na Ústředním finančním a daňovém ředitelství jako poradce vrchního ředitele skupiny a metodik v oblasti správy daní. V letech 2007 pracovala na Ministerstvu financí v sekci Finanční trh na pozicích referent, později od roku 2009 jako poradkyně náměstkyně ministra financí sekce Finanční trh. V Kanceláři finančního arbitra působila od roku 2012 jako vedoucí oddělení kolektivního investování, od roku 2014 jako vedoucí životního pojištění, od roku 2019 jako vedoucí oddělení sporů z investování.

 

Mgr. Bc. Michaela Horáková, pověřena řízením oddělení sporů ze životního pojištění a penzijních produktů
V roce 2015 ukončila magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a bakalářské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V průběhu studia v letech 2012 až 2014 pracovala jako asistent několika insolvenčních správců. V Kanceláři finančního arbitra působila od roku 2015 jako referent oddělení životního pojištění. 

 

Mgr. Martina Čurillová, vedoucí oddělení tajemníka
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia pracovala jako asistent v právní poradně neziskové organizace a v advokátní kanceláři. V letech 2009 až 2011 pracovala na Ministerstvu financí v oblasti legislativy finančního trhu se zaměřením na retailové finanční služby a ochranu spotřebitele, následně své zkušenosti s regulací finančního trhu prohlubovala v bance na pozici právník oddělení compliance. Od roku 2013 působí v Kanceláři finančního arbitra, nejprve v oddělení spotřebitelských úvěrů, následně na pozici vedoucí oddělení tajemníka finančního arbitra a vedoucí oddělení životního pojištění. Po návratu z rodičovské dovolené v roce 2022 se věnuje rovněž oblasti platebního styku.

 

Šárka Motyčková, vedoucí oddělení administrativní podpory
Zajišťuje vedení účetnictví, personalistiku a realizaci nakládání s rozpočtovými prostředky Kanceláře finančního arbitra jako organizační složky státu. Po ukončení studia na gymnáziu pracovala jako vedoucí sekretariátu generálního ředitele organizace sdružení pro zahraniční zastoupení ÚSOZ. Následně pracovala v soukromé sféře v oblasti obchodu se stavebními prvky a komponentami, např. jako vedoucí obchodní divize obchodní společnosti jako vedoucí stavební a projektové divize stavební společnosti nebo jako personalista.

 

Bc. Gabriela Dufková, tisková mluvčí 
Zajišťuje styk s odbornou i laickou veřejností a médii, zajišťuje administrativní podporu oddělení investic. Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, má zkušenosti s komunikací z firem různé velikosti. Se zákaznickým servisem má bohaté zkušenosti ze zahraničí, kde dlouhodobě pracovala.

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena