Dodatek č. 1 k Pracovnímu řádu Kanceláře finančního arbitra, organizační složky státu ze dne 18. 4. 2012, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Kanceláře finančního arbitra

Preambule

V návaznosti na Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, schválený vládou České republiky dne 9. května 2012 č. 331, vydávám tento Etický kodex zaměstnanců Kanceláře finančního arbitra, organizační složka státu (dále jen „Kodex“).

Každý zaměstnanec Kanceláře finančního arbitra, organizační složky státu (dále jen „zaměstnanec KFA“) je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám.

Smyslem Kodexu je vytvářet, udržovat a prohlubovat důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a v činnosti Kanceláře finančního arbitra, organizační složky státu (dále jen „Kancelář“).

Účelem Kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnance KFA ve  vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům. 

Zaměstnanec KFA zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti vyplývajícím z evropského kulturního a historického dědictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k České republice, jakož i ke Kanceláři finančního arbitra, organizační složka státu (dále též „Kancelář“) a ostatním zaměstnancům KFA.

Článek 1
Zákonnost

 1. Zaměstnanec KFA plní úkoly, které mu byly uloženy v rámci Kanceláře v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy České republiky a s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 

 2. Při plnění úkolů jedná zaměstnanec KFA pouze v rozsahu jemu svěřených pravomocí vyplývajících z účelu zřízení Kanceláře a ze zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finančním arbitrovi).

Článek 2
Rozhodování

 1. V mezích zákona zaměstnanec KFA vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního případu. Dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. Do práv osob zaměstnanec KFA zasahuje  jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu, nutném k dosažení účelu sledovaného právním řádem, k jehož ochraně mu byla pravomoc svěřena.

 2. Zaměstnanec KFA aplikuje právní předpisy v jejich vzájemné souvislosti. Kde je výklad nejednoznačný, respektuje stanovisko nadřízeného a konstantní judikaturu soudů České republiky.

 3. Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec KFA respektuje v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle Kanceláře, její vnitřní předpisy a pokyny nadřízených vydané v souladu s tímto Kodexem.

Článek 3
Profesionalita

 1. Výkon činností zaměstnanců KFA podle zákona o finančním arbitrovi je službou veřejnosti. Zaměstnanec KFA plní úkoly na vysoké odborné úrovni, kterou si prohlubuje průběžným studiem, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné charakteristiky. Nepřipouští diskriminaci či obtěžování. Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.

 2. Zaměstnanec KFA jedná korektně s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i jiných odborníků a účinně je využívá pro svůj odborný růst a plnění pracovních povinností. Rozdílnost v názorech nevyjadřuje zaměstnanec KFA s osobní zaujatostí. Případné pracovní spory řeší zaměstnanci KFA věcně, kultivovaně a otevřeně s přímým nadřízeným a jejich rozhodnutí respektují.

 3. Ve vztahu k veřejnosti jedná zaměstnanec KFA s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

Článek 4
Nestrannost

 1. Zaměstnanec KFA dbá na to, aby výkon jeho činnosti byl objektivní, nestranný, v souladu s jeho nejlepším vědomím a svědomím, a přijaté řešení bylo vždy v souladu s právním řádem a zásadou spravedlnosti. Pracovní činnost zaměstnance KFA nesmí být ovlivněna a nesmí preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétní osobě. Zaměstnanec KFA se zdrží všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost.

 2. Ve  shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec KFA tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možno odůvodnit objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu.

 3. Zaměstnanec KFA vystupuje vůči účastníkům právních vztahů objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností.

Článek 5
Rychlost a efektivita

 1. Zaměstnanec KFA vyřizuje pracovní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději v zákonem stanovených lhůtách. 

 2. Při plnění jemu svěřených úkolů postupuje zaměstnanec KFA tak, aby stranám ani Kanceláři nevznikaly zbytečné náklady.

Článek 6
Střet zájmů

 1. Zaměstnanec KFA svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a plnění pracovních povinností. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické vztahy.

 2. Zaměstnanec KFA nesmí ohrozit nestrannost jeho rozhodování tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jeho pracovních povinností.

 3. Zaměstnanec KFA se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních povinností nebo tento výkon omezuje.

 4. Pokud si zaměstnanec KFA není jistý, zda jde o úkony slučitelné s jeho pracovními povinnostmi, projedná záležitost se svým nadřízeným.

 5. V případě, že má zaměstnanec soukromý zájem na činnosti, kterou se má zabývat v rámci zastávaného funkčního místa, oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému nebo finančnímu arbitrovi, a to před projednáváním této věci.

Článek 7
Korupce

 1. Zaměstnanec KFA nesmí při plnění svých pracovních povinností a v souvislosti s  tím přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jeho pracovních povinností. Dary nebo výhody poskytované zaměstnanci KFA zaměstnavatelem tímto nejsou dotčeny.

 2. Zaměstnanec KFA jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána. 

 3. Zaměstnanec KFA se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost. 

 4. Jakékoli  korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec KFA dozvěděl hodnověrným způsobem, je zaměstnanec KFA povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je zaměstnanec KFA povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody. 

 5. Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zaměstnanec KFA postupuje v souladu s tímto článkem, informuje zaměstnanec KFA svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.

Článek 8
Nakládání se svěřenými prostředky

Zaměstnanec KFA vynakládá, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně.

Článek 9
Mlčenlivost

 1. Zaměstnanec KFA zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním pracovních povinností svých i ostatních zaměstnanců Kanceláře. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání.

 2. Zaměstnanec KFA je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

Článek 10
Informování veřejnosti

Každý zaměstnanec KFA poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti Kanceláře, plnění jejích funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti sděluje za Kancelář zaměstnanec KFA, který je k tomu určen finančním arbitrem.

Článek 11
Veřejná činnost

 1. Zaměstnanec KFA jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem. Zaměstnanec KFA nevykonává veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho schopnost nestranně plnit úkoly při plnění pracovních povinností v Kanceláři.

 2. Zaměstnanec KFA se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, která by mohla snížit důvěru v činnost Kanceláře v očích veřejnosti nebo dokonce zavdat příčinu k ovlivňování zaměstnance KFA. Jedná tak, aby jeho chování přispívalo k dobré pověsti Kanceláře.

Článek 12
Reprezentace

 1. Zaměstnanec KFA užívá v zaměstnání oděv, který je adekvátní jeho práci a odpovídá vážnosti jeho úřadu.

 2. Zaměstnanec KFA jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede zaměstnanec KFA taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob.

 3. Zaměstnanec KFA svým jednáním a vystupováním podporuje důvěryhodnost a vážnost Kanceláře.

Článek 13
Uplatnitelnost a vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a Pracovním řádu Kanceláře. Zásadní porušování tohoto Kodexu bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. Pracovního řádu Kanceláře se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

 1. Zaměstnanec KFA dodržuje stanovené etické zásady, aktivně podporuje etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí. Uvědomuje si, že selhání jednotlivce v oblasti etiky má dopad na Kancelář jako celek, a proto jde ostatním příkladem.

 2. Poukáže-li zaměstnanec KFA oprávněně na neetické chování, nebude mít jeho jednání negativní důsledky v pracovněprávních vztazích.

 3. Případné podezření z porušení některého ustanovení etického kodexu prověří přímý nadřízený zaměstnance nebo finanční arbitr. V případě pozitivního zjištění tohoto podezření se dále postupuje podle platné právní úpravy.

 4. V případě, že zaměstnanec zjistí újmu způsobenou nedbalým či podvodným jednáním jiného zaměstnance, kterým by mohla být narušena transparentnost, rovný přístup nebo princip nediskriminace, bezprostředně oznámí tuto skutečnost svému přímému nadřízenému nebo finančnímu arbitrovi nebo orgánu činnému v trestním řízení.

 5. Respektování zásad etiky je věcí profesionální cti zaměstnance KFA. Bez jejich dodržování a dodržování Kodexu nelze dostát profesionální povinnosti zaměstnance KFA.

Článek 15
Účinnost

Dodatek č. 1 k Pracovnímu řádu Kanceláře finančního arbitra,  organizační složky státu, ze dne 2. 7. 2012 se zrušuje a nahrazuje do Dodatek č. 1 ze dne 1. 10.  2014.

V Praze dne 1. 10. 2014

 

Mgr. Monika Nedelková

finanční arbitr

 

Etický kodex je ke stažení zde.

© 2020 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena