Základní pojmy kolektivního investování


Investiční fond

Investiční fond je právnická osoba založená ve formě akciové společnosti, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování a která má příslušné povolení České národní banky (dále také „ČNB"). Akcie investičního fondu musejí mít stejnou jmenovitou hodnotu a jejich převoditelnost nesmí být omezena, pokud zákon o kolektivním investování nestanoví jinak.

Investiční fond může obhospodařovat majetek samostatně nebo může jeho obhospodařování svěřit investiční společnosti.

K 10. 8. 2011 evidovala ČNB celkem 55 investičních fondů. Seznam investičních fondů registrovaných ČNB naleznete zde.
 

Investiční společnost

Investiční společnost je právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající:

a) ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, a nebo

b) v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování.

Investiční společnost tedy spravuje podílový fond, resp. majetek shromážděný ve fondu, nebo investiční fond.

K 10. 8. 2011 evidovala ČNB celkem 21 investičních společností. Seznam investičních společností registrovaných ČNB naleznete zde.


Zahraniční investiční společnost

Zahraniční investiční společnost je právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, než je Česká republika, která je oprávněna vykonávat činnost investiční společnosti v členských státech Evropské unie na základě povolení vydaného v souladu s právem Evropské unie.

K 10. 8. 2011 evidovala ČNB celkem 45 zahraničních investičních společností poskytujících přeshraniční služby v ČR. Seznam zahraničních investičních společností poskytujících přeshraniční služby v ČR naleznete zde.

 

Fond kolektivního investování

Fondem kolektivního investování je investiční fond (viz výše) nebo podílový fond. Fondy kolektivního investování se přitom dělí na standardní a speciální.

Standardním fondem je fond, který splňuje požadavky práva Evropské unie. To znamená, že má formu předvídanou harmonizovaným evropským právem a v souladu s ním vykonává i svou činnost. Standardní fond může být obhospodařován také v rámci tzv. evropského pasu investiční společností z jiného členského státu Evropské unie.

Speciálním fondem se rozumí fond, který požadavky práva Evropské unie nesplňuje, ale jeho vznik a činnost je upravena právem České republiky. Speciální fondy se dále člení podle toho, zda shromažďují prostředky od veřejnosti či od kvalifikovaných investorů.

Speciální fond shromažďující prostředky od veřejnosti může být:

a) speciální fond cenných papírů, který investuje do investičních cenných papírů;

b) speciální fond nemovitostí, který investuje do nemovitostí a majetkových podílů na nemovitostních společnostech;

c) speciální fond fondů, který investuje do cenných papírů vydávaných jiným fondem kolektivního investování.

Speciální fond, který shromažďuje prostředky od kvalifikovaných investorů je určen především institucionálním investorům z řad bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, investičních společností, penzijních fondů, pojišťoven, centrálních bank, ale také pro zkušené investory z řad jiných právnických nebo fyzických osob.

 

Podílový fond

Podílový fond je souborem majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů tohoto podílového fondu, označovaných jako podílníci, a to v poměru podle hodnoty vlastněných podílových listů. To znamená, že podílový fond není právnickou osobu a nemá právní subjektivitu, nýbrž musí být vždy spravován třetí osobu, investiční společností. Proto například v návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem musí být jako instituce, proti níž návrh směřuje, označena investiční společnost, která fond spravuje, a nikoliv fond samotný. Podílové fondy se dále člení na otevřené a uzavřené.

Otevřený podílový fond vydává podílové listy, s nimiž je spojeno právo podílníka na odkoupení podílového listu investiční společností na jeho žádost. Tím je do značné míry zajištěna likvidita takového cenného papíru. S výjimkou případů, kdy by bylo odkupování z důvodů stanovených v zákoně o kolektivním investování pozastaveno, má totiž podílník zajištěno, že podílový list prodá za aktuální cenu.

Uzavřený podílový fond vydává podílové listy, s nimiž právo na odkup ze strany investiční společnosti není spojeno. Zákon o kolektivním investování však stanoví z této zásady výjimky.

K 10. 8. 2011 evidovala ČNB celkem 153 podílových fondů. Seznam podílových fondů registrovaných ČNB naleznete zde

© 2024 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena