Právní úprava

Oblast kolektivního investování je v České republice upravena zejména:

  • zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále také „ZISIF"); 
  • nařízením vlády č. 242/2013 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
  • nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování 
  • vyhláškou České národní banky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
  • vyhláškou České národní banky č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování
  • nařízením Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek. 

Vztahy založené před nabytím účinnosti ZISIF se posuzují podle předchozí právní úpravy, kterou je zejména

  • zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZKI");
  • nařízení vlády č. 189/2011, o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování;
  • vyhláška České národní banky č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování;
  • vyhláška České národní banky č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu.

Dohled nad činností subjektů kolektivního investování v České republice vykonává Česká národní banka podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále také „Zákon o ČNB") a zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu.

V rozsahu, v jakém jsou subjekty kolektivního investování oprávněny poskytovat investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, se na ně vztahuje také tento zákon a předpisy jej provádějící (vyhlášky České národní banky).

© 2021 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena