Co je kolektivní investování

Co je kolektivní investování

Podstatou kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování takto shromážděného majetku na principu rozložení rizika a jeho další obhospodařování s cílem uchování hodnoty takového majetku nebo jeho dalšího zhodnocení.

Kolektivní investování tedy spočívá ve shromáždění dostatečného objemu majetku, který je následně investován na základě principu rozložení rizika (diverzifikace), čímž je dosahováno úspor z rozsahu. Jinými slovy náklady na provedení investice a rozložení rizika jsou obvykle menší než v případě, kdy by investor prostředky takto investoval samostatně.

Obhospodařování majetku za účelem jeho zhodnocení provádí buď investiční fond nebo investiční společnost (viz. základní pojmy), a to podle pravidel uvedených v zákoně o kolektivním investování, prováděcích vyhláškách, nařízeních a statutu (prospektu) fondu kolektivního investování. Dodržování plnění pravidel kontroluje kromě samotné investiční společnosti/investičního fondu také depozitář, který rovněž eviduje majetek fondu kolektivního investování. Depozitářem může být pouze banka s příslušným oprávněním. 

© 2021 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena