Angel Del Rey pounded and cum facialed by huge schlong Forgetting all the troubles Professionals and random guys free vpn service app list xxx porn site list kumarbaz

25. 1. 2023 – AKTUÁLNĚ - Sberbank CZ, a...

25. 1. 2023 – AKTUÁLNĚ - Sberbank CZ, a. s. v likvidaci – informace pro spotřebitele

04.11.2022 - 11:22

AKTUÁLNÍ INFORMACE OD INSOLVENČNÍ SPRÁVKYNĚ Sberbank CZ, a.s. v likvidaci - K PŘEČTENÍ  zde.

 

Sberbank CZ informovala všechny své věřitele o výši jejich pohledávek

 

25. 1. 2023

Výjimka z amerických sankcí vůči Sberbank CZ byla prodloužena až do 31. ledna 2024

Praha 25. 1. 2023 Výjimka ze sankcí udělená Sberbank CZ americkým úřadem OFAC byla včera prodloužena až do 31. 1. 2024. OFAC tak vyhověl žádosti insolvenční správkyně na základě učiněných kroků, které podnikla při prodeji úvěrového portfolia Sberbank CZ. Prodloužení výjimky je z jednou z hlavních podmínek pro úspěšné vypořádání kupní smlouvy s Českou spořitelnou, která byla podepsána v prosinci loňského roku.

 

13. 1. 2023

Sberbank CZ upozorňuje své klienty, že v letošním roce již nebude poskytovat službu vystavování potvrzeni o závazcích a pohledávkách klientů pro účely jejich auditu, taktéž nebudou vydávána potvrzení o zaplacených úrocích u úvěrů kromě hypotečních.

 

 6. 1. 2023

Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéčních úvěrů za rok 2022

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci bude klientům rozesílat potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéčních úvěrů za rok 2022 v řádném termínu. V případě dotazů se prosím obracejte na zákaznické centrum na tel. čísle 800 133 444 nebo využijte e-mailovou adresu.

 

31.10.2022

Sberbank CZ v zákonné lhůtě informovala všechny své věřitele o výši jejich pohledávek za bankou prostřednictvím datové schránky nebo doporučené pošty. Pokud jste toto oznámení také obdržel/-a a s výší a charakterem pohledávky (tedy částky, kterou Vám banka dluží) souhlasíte, nemusíte nyní dělat nic, a vyčkejte dalších informací ohledně termínu a způsobu výplaty těchto pohledávek. Pokud však s výší či charakterem pohledávky nesouhlasíte, můžete vznést námitky až do 26. 12. 2022. Tyto námitky prosím směřujte na insolvenčního správce. Pokud si myslíte, že Vám Sberbank CZ něco dluží, ale žádné oznámení o výši Vaší pohledávky jste od banky dosud neobdržel/-a, můžete uplatnit námitku vůči insolvenčnímu správci a svou pohledávku přihlásit až do 21. 12. 2022. Více informací o pohledávkách a insolvenčním řízení naleznete níže v sekci „Insolvenční řízení Sberbank CZ“. Děkujeme. Vaše Sberbank CZ

 

 ***

 

HISTORIE INFORMACÍ

Spotřebitelé, kteří měli u Sberbank CZ, a. s. v likvidaci vedený běžný, spořicí nebo vkladový účet nebo termínovaný vklad (vkladatelé) a mají za touto společností pohledávku z nevyplaceného zůstatku na některém z těchto účtů nebo vkladu, jsou v rámci insolvenčního řízení jejími známými věřiteli, a proto se nemusí do insolvenčního řízení sami přihlašovat. Z účetnictví Sberbank CZ, a. s. v likvidaci vyplývají všechny jí známé pohledávky, například pohledávky z titulu vkladu na účtu, neuhrazené faktury, poměrná část odměny za věrnost, přeplatek za nájem bezpečnostní schránky, vratná záloha na vydání klíčů k bezpečnostní schránce, bonusy při řádném splacení tzv. bonusové půjčky, atd.

 

Spotřebitelé, kteří mají vůči Sberbank CZ, a. s. v likvidaci jiný druh pohledávky než z účtu nebo vkladu (např. se po společnosti domáhají vrácení např. nesprávně zúčtovaného poplatku, sankce, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.), které nevyplývají z účetnictví a tedy nejsou v rámci insolvenčního řízení známými věřiteli, se musí do insolvenčního řízení sami přihlásit.

 

Spotřebitelé, kteří mají vůči Sberbank CZ, a. s. v likvidaci závazek (např. jsou dlužníky z úvěrových smluv s ní uzavřených, včetně smluv o hypotéčním úvěru aj.), jsou povinni svůj závazek nadále plnit (splácet), podle pokynů insolvenční správkyně.  

 

Smlouvy uzavřené se Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, jsou nadále platné a účinné a úpadek nemá vliv ani na splatnost závazků klientů Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, která v tuto chvíli zůstává nezměněna. Klienti Sberbank CZ, a. s. v likvidaci pro účely splácení úvěrů mají nadále využívat zvláštní splátkové účty vytvořené ve Sberbank CZ, a. s. v likvidaci ke každému úvěru.

 

Níže naleznete podrobnější informace a odkazy:

Z insolvenčního rejstříku dostupného na https://isir.justice.cz finanční arbitr zjistil, že v něm bylo dne 26. 8. 2022 v 7:32 hod. zveřejněno usnesení Městského soudu v Praze, č. j. MSPH 95 INS 12575/2022-A -72, podle kterého byl zjištěn úpadek dlužnice Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, IČO 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, a na její majetek byl prohlášen konkurs.

Předběžná insolvenční správkyně JUDr. Jiřina Lužová, IČO 44686650, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, se tímto rozhodnutím stává insolvenční správkyní s plnou působností. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dnem, hodinou a minutou zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

 

Pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví Sberbank CZ, a. s. v likvidaci (seznam věřitelů byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 15. 8. 2022 na č.l. A-56 spisu a je veřejně dostupný zde: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=51918315), se pokládají za přihlášené podle insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů), a to okamžikem prohlášení konkursu. Takoví věřitelé obdrží ve lhůtě 60 dnů od prohlášení konkursu od insolvenční správkyně oznámení o skutečnosti, že byl na majetek Sberbank CZ, a. s. v likvidaci prohlášen konkurs, s uvedením informací ohledně jejich pohledávky a s poučením ohledně dalších kroků, které je třeba ze strany věřitele učinit, jestliže by nesouhlasil s výší nebo charakterem pohledávky v oznámení uvedených.

 

Věřitelé, kteří nebudou souhlasit s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky uvedeným v oznámení obdrženém od insolvenčního správce, mohou následně ve lhůtě 4 měsíců ode dne prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ, a. s. v likvidaci uplatnit u insolvenčního správce písemnou námitku; neučiní-li tak, platí, že s údaji uvedenými v oznámení souhlasí.

 

V případě, že věřitelé vůbec neobdrží oznámení od insolvenčního správce o své pohledávce, mohou do 3 měsíců ode dne zveřejnění výtahu z rozhodnutí o prohlášení konkursu v Úředním věstníku Evropské unie uplatnit námitku vůči insolvenčnímu správci, že jim nebylo doručeno oznámení o jejich pohledávce insolvenčním správcem a v námitce uvedou výši své pohledávky vůči Sberbank CZ, a. s. v likvidaci ke dni prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ, a. s. v likvidaci.

 

Věřitelé, jejichž pohledávka nevyplývá z účetnictví Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, soud vyzývá, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku; přihlášky pohledávek spolu s jejich přílohami lze podat u Městského soudu v Praze pouze na formuláři, který je včetně pokynu pro vyplnění zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz  nebo na stránkách insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz.

 

Insolvenční správkyně současně vyzývá osoby, které mají závazky (dluhy) vůči Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, aby nadále pro splácení svých závazků využívali zvláštní splátkové účty vytvořené ve Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, o kterých měla Sberbank CZ, a. s. v likvidaci klienty informovat primárně na kontaktní e-mailové adresy.

 

© 2023 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena