1. 9. 2022 – AKTUÁLNĚ - Sberbank CZ, a....

1. 9. 2022 – AKTUÁLNĚ - Sberbank CZ, a. s. v likvidaci byl prohlášen konkurs – informace pro spotřebitele

01.09.2022 - 11:08

Spotřebitelé, kteří měli u Sberbank CZ, a. s. v likvidaci vedený běžný, spořicí nebo vkladový účet nebo termínovaný vklad (vkladatelé) a mají za touto společností pohledávku z nevyplaceného zůstatku na některém z těchto účtů nebo vkladu, jsou v rámci insolvenčního řízení jejími známými věřiteli, a proto se nemusí do insolvenčního řízení sami přihlašovat. Z účetnictví Sberbank CZ, a. s. v likvidaci vyplývají všechny jí známé pohledávky, například pohledávky z titulu vkladu na účtu, neuhrazené faktury, poměrná část odměny za věrnost, přeplatek za nájem bezpečnostní schránky, vratná záloha na vydání klíčů k bezpečnostní schránce, bonusy při řádném splacení tzv. bonusové půjčky, atd.

 

Spotřebitelé, kteří mají vůči Sberbank CZ, a. s. v likvidaci jiný druh pohledávky než z účtu nebo vkladu (např. se po společnosti domáhají vrácení např. nesprávně zúčtovaného poplatku, sankce, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.), které nevyplývají z účetnictví a tedy nejsou v rámci insolvenčního řízení známými věřiteli, se musí do insolvenčního řízení sami přihlásit.

 

Spotřebitelé, kteří mají vůči Sberbank CZ, a. s. v likvidaci závazek (např. jsou dlužníky z úvěrových smluv s ní uzavřených, včetně smluv o hypotéčním úvěru aj.), jsou povinni svůj závazek nadále plnit (splácet), podle pokynů insolvenční správkyně.  

 

Smlouvy uzavřené se Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, jsou nadále platné a účinné a úpadek nemá vliv ani na splatnost závazků klientů Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, která v tuto chvíli zůstává nezměněna. Klienti Sberbank CZ, a. s. v likvidaci pro účely splácení úvěrů mají nadále využívat zvláštní splátkové účty vytvořené ve Sberbank CZ, a. s. v likvidaci ke každému úvěru.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE OD INSOLVENČNÍ SPRÁVKYNĚ Sberbank CZ, a.s. v likvidaci - K PŘEČTENÍ  zde  a  zde.

Níže naleznete podrobnější informace a odkazy:

Z insolvenčního rejstříku dostupného na https://isir.justice.cz finanční arbitr zjistil, že v něm bylo dne 26. 8. 2022 v 7:32 hod. zveřejněno usnesení Městského soudu v Praze, č. j. MSPH 95 INS 12575/2022-A -72, podle kterého byl zjištěn úpadek dlužnice Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, IČO 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, a na její majetek byl prohlášen konkurs.

Předběžná insolvenční správkyně JUDr. Jiřina Lužová, IČO 44686650, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, se tímto rozhodnutím stává insolvenční správkyní s plnou působností. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dnem, hodinou a minutou zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

 

Pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví Sberbank CZ, a. s. v likvidaci (seznam věřitelů byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 15. 8. 2022 na č.l. A-56 spisu a je veřejně dostupný zde: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=51918315), se pokládají za přihlášené podle insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů), a to okamžikem prohlášení konkursu. Takoví věřitelé obdrží ve lhůtě 60 dnů od prohlášení konkursu od insolvenční správkyně oznámení o skutečnosti, že byl na majetek Sberbank CZ, a. s. v likvidaci prohlášen konkurs, s uvedením informací ohledně jejich pohledávky a s poučením ohledně dalších kroků, které je třeba ze strany věřitele učinit, jestliže by nesouhlasil s výší nebo charakterem pohledávky v oznámení uvedených.

 

Věřitelé, kteří nebudou souhlasit s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky uvedeným v oznámení obdrženém od insolvenčního správce, mohou následně ve lhůtě 4 měsíců ode dne prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ, a. s. v likvidaci uplatnit u insolvenčního správce písemnou námitku; neučiní-li tak, platí, že s údaji uvedenými v oznámení souhlasí.

 

V případě, že věřitelé vůbec neobdrží oznámení od insolvenčního správce o své pohledávce, mohou do 3 měsíců ode dne zveřejnění výtahu z rozhodnutí o prohlášení konkursu v Úředním věstníku Evropské unie uplatnit námitku vůči insolvenčnímu správci, že jim nebylo doručeno oznámení o jejich pohledávce insolvenčním správcem a v námitce uvedou výši své pohledávky vůči Sberbank CZ, a. s. v likvidaci ke dni prohlášení konkursu na majetek Sberbank CZ, a. s. v likvidaci.

 

Věřitelé, jejichž pohledávka nevyplývá z účetnictví Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, soud vyzývá, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku; přihlášky pohledávek spolu s jejich přílohami lze podat u Městského soudu v Praze pouze na formuláři, který je včetně pokynu pro vyplnění zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz  nebo na stránkách insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz.

 

Insolvenční správkyně současně vyzývá osoby, které mají závazky (dluhy) vůči Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, aby nadále pro splácení svých závazků využívali zvláštní splátkové účty vytvořené ve Sberbank CZ, a. s. v likvidaci, o kterých měla Sberbank CZ, a. s. v likvidaci klienty informovat primárně na kontaktní e-mailové adresy.

© 2022 Kancelář finančního arbitra | všechna práva vyhrazena